مقاله اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر بهبود عزت نفس و خوداثرمندی دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در علوم رفتاری از صفحه ۶۹ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر بهبود عزت نفس و خوداثرمندی دانشجویان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درمان شناختی- رفتاری
مقاله عزت نفس
مقاله خوداثرمندی
مقاله دانشجویان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمینی تکتم
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: در پژوهش حاضر اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری در بهبود عزت نفس و خوداثرمندی دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت.
روش: برای انجام این پژوهش از بین دانشجویان مراجعه کننده به کلینیک روانشناسی دانشگاه فردوسی و متقاضی شرکت در جلسات گروه درمانی شناختی- رفتاری ۲۴ نفر از افرادی که نمره عزت نفس آنان در مرحله غربالگری پایین بود، به عنوان نمونه آماری انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند؛ در هر دو گروه ۸ دانشجوی دختر و ۴ دانشجوی پسر شرکت کردند. سپس درمان شناختی- رفتاری در طی هشت جلسه (۱٫۵ ساعته) و هفته ای یک جلسه بر روی گروه آزمایش اجرا شد و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. ابزارهای اندازه گیری پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت (۱۹۶۷) و فهرست خوداثرمندی شرر و همکاران (۱۹۸۲) بود که بر روی هر دو گروه به عنوان پیش آزمون و پس آزمون اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس یک متغیری (ANCOVA) استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری عزت نفس و خوداثرمندی بیشتری نشان دادند (p<0.05). به نظر می رسد گروه درمانی شناختی- رفتاری می تواند عزت نفس و خوداثرمندی دانشجویان را ارتقاء دهد.