مقاله اثربخشی پودر Celox و پانسمان استاندارد در کنترل خونریزی محل آنژیوگرافی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۲ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۳۰ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: اثربخشی پودر Celox و پانسمان استاندارد در کنترل خونریزی محل آنژیوگرافی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنژیوگرافی
مقاله خونریزی
مقاله پانسمان
مقاله پودرسلوکس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجازی فخرالدین
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: ایرانی راد لیلی
جناب آقای / سرکار خانم: باقری احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: واحدیان مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: دامن پاک وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: کنترل خونریزی پس از آنژیوگرافی بسیار مهم و حیاتی است. خونریزی به دلیل هموستاز موضعی غیرموثر رخ داده و عوامل هموستاتیک نقش مهمی در کنترل آن دارند. این مطالعه به منظور مقایسه کنترل خونریزی با پودر Celox و پانسمان معمول بدنبال آنژیوگرافی انجام شد.
مواد و روشها: این کارآزمایی بالینی تصادفی بر روی ۱۰۰ بیمار کاندید آنژیوگرافی در بخش قلب بیمارستان شهید بهشتی قم در دو گروه مورد (دریافت ۲گرم پودر (Celox و شاهد (پانسمان فشاری معمول) انجام شد. زمان هموستاز، بیماری زمینه ای، داروی ضدانعقاد، هماتوم و شدت درد ناحیه آنژیوگرافی ثبت و مورد ارزیابی قرار گرفت (IRCT:201202209084N1).
یافته ها: میانگین سنی بیماران در گروه Celox، ۵۸٫۰۶±۷٫۷۸سال و در گروه پانسمان ۱۱٫۸۲±۶۲٫۹۰ سال بود. در گروه مورد زمان هموستاز کوتاهتر از گروه شاهد بود (۲۰۶٫۸۷±۳۸۰٫۹۴ ثانیه در مقابل ۲۵۸٫۳۱۸±۵۴۶٫۸۸ ثانیه) (p=0.001). چهار نفر (۸%) در گروه Celox و ۶ نفر (۱۲%) در گروه پانسمان هماتوم داشتند که این تفاوت از لحاظ آماری معنی دار نبود. بین شدت درد در محل آنژیوگرافی در گروه های مورد مطالعه ارتباط آماری معنی داری وجود داشت ((p=0.000، اما بین سابقه مصرف داروهای ضد انعقاد تفاوت معنی داری مشاهده نشد (به ترتیب p=0.370 و p=0.073) کنترل خونریزی با Celox و پانسمان معمول با سابقه مصرف داروهای ضد انعقاد و ایجاد هماتوم در مدت ۱ ساعت و ۶ ساعت بعد از هموستاز تفاوت معنی داری نداشت (به ترتیب p=0.795 و p=0.510).
نتیجه گیری: نتایج نشان داد Celox اثرات مثبت قابل توجهی در کنترل خونریزی داشته و زمان هموستاز محل آنژیوگرافی را کاهش می دهد؛ به همین خاطر استفاده از آن پس از آنژیوگرافی عروق کرونر پیشنهاد می شود.