مقاله اثربخشی پاراگراف بندی متن علمی بر درک مطلب دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی از صفحه ۴۶ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: اثربخشی پاراگراف بندی متن علمی بر درک مطلب دانشجویان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متن علمی
مقاله پاراگراف بندی
مقاله درک خواندن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فردوسی پور عاطفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش، مطالعه و مقایسه انواع مختلفی از ساختار متن تفسیری از طریق پاراگراف بندی بر روی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بوده است.
نمونه مورد مطالعه عبارت بود از دانشجویان مشغول به تحصیل در واحد تهران شرق که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. آزمودنیها پس از نمونه گیری تصادفی، در یک طرح عاملی یک راهه به صورت تصادفی جایگزین شدند. ابزارها عبارت بودند از متون، پرسشنامه درک مطلب. به منظور تحلیل داده ها نیز از تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی استفاده شد. بخشی از یافته های آماری نشان دادند که پاراگرافبندی متن منجر به افزایش درک مطلب می شود.