مقاله اثربخشی یک جلسه دو دقیقه ای افشای هیجانی-نوشتاری بر افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان دچار ضربه روانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در اندیشه و رفتار (روانشناسی کاربردی) از صفحه ۷ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: اثربخشی یک جلسه دو دقیقه ای افشای هیجانی-نوشتاری بر افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان دچار ضربه روانی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افشای هیجانی-نوشتاری
مقاله افسردگی
مقاله اضطراب
مقاله استرس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرو درا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدخانی پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: دولتشاهی بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: مشتاق بیدختی نهاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدل تجربی افشای هیجانی، پیش بینی می کند که بر حسب دامنه ای که افشا منجر به بر انگیختگی عاطفی و پردازش جنبه های اطلاعات ناهمخوان با طرحواره می شود، تغییر روان شناختی و رهایی پیش خواهد آمد. هدف پژوهش حاضر، اثربخشی یک جلسه دو دقیقه ای افشای هیجانی- نوشتاری بر افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان دچار ضربه روانی بود. بدین منظور با استفاده از طرح آزمایش پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل، ۴۶ دانشجوی دختر با روش غربالگری انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل کاربندی شدند. شرکت کنندگان گروه آزمایش در مورد ضربه روانی و شرکت کنندگان گروه کنترل در مورد محوطه دانشگاه به مدت ۲ دقیقه نوشتند. افسردگی، اضطراب و استرس قبل از مداخله و سه هفته بعد و عاطفه مثبت و منفی بلافاصله قبل و بعد از مداخله ارزیابی شد و نتایج نشان داد که در کوتاه مدت، افشای هیجانی نوشتاری دو دقیقه ای به طور معناداری موجب افزایش عاطفه منفی و در درازمدت باعث کاهش افسردگی و اضطراب می شود. همچنین، مداخله در دانشجویانی که شدت ضربه روانی بیشتر و وضعیت اقتصادی ضعیف تری داشتند، موثرتر بود. نتایج این پژوهش نشان داد که افشای هیجانی-نوشتاری در کاهش افسردگی، اضطراب و استرس موثر است و در این اثربخشی، تفاوتهای فردی به عنوان تعدیل کننده عمل می کند.