مقاله اثربخشی وسایل آموزشی ساخته شده در زمینه نور بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در روشها و مدلهای روان شناختی از صفحه ۳۱ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: اثربخشی وسایل آموزشی ساخته شده در زمینه نور بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکنولوژی آموزشی
مقاله عملکرد تحصیلی
مقاله یادگیری
مقاله وسایل آموزشی
مقاله ارزشیابی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: اورنگی عبدالمجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی پنج وسیله آموزشی ساخته شده در زمینه بازتاب منظم و نامنظم نور، بازتاب نور، بازتابش رنگ ها، تصویر در آینه ها و نور بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی بود. جامعه آماری مورد مطالعه، دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی شهر تهران بودند که از راه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و با استفاده از طرح دو گروهی شبه تجربی مورد مطالعه قرار گرفتند. در این روش تاثیر هر یک از وسایل به گونه جداگانه بر روی پنج گروه آزمایش و پنج گروه گواه از دانش آموزان با استفاده از آزمون تی، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که؛ از پنج وسیله ساخته شده، وسایل بازتاب منظم و نامنظم نور، بازتاب نور و بازتابش رنگ ها تاثیری بر مقدار یادگیری دانش آموزان نداشته اند، و تنها دو وسیله تصویر در آینه ها و نور تفاوت معنی داری را بین عملکرد دو گروه آزمایش و گواه نشان دادند.