مقاله اثربخشی ورزش بر سلامت عمومی، کیفیت خواب و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۴۰ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: اثربخشی ورزش بر سلامت عمومی، کیفیت خواب و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ورزش
مقاله سلامت عمومی
مقاله خواب
مقاله کیفیت زندگی
مقاله دانشجویان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی شال رضا
جناب آقای / سرکار خانم: آقامحمدیان شعرباف حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: غنایی چمن آباد علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: سلامت و بهداشت روانی و جسمی دانشجویان از مهم ترین اهداف هر جامعه به شمار می رود، چرا که سلامتی آن ها تضمین کننده ارتقای سطح علمی و پیشرفت هر جامعه خواهد بود. کیفیت زندگی، کیفیت خواب و سلامت عمومی متغیرهای هستند که در سازماندهی بهینه اجتماعی-جسمانی و روانشناختی انسان نقش بسیار مهمی دارند.
هدف: مطالعه حاضر به منظور تعیین اثربخشی ورزش بر سلامت عمومی، کیفیت خواب و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی مداخله ای، تعداد ۴۸ دانشجو (۲۴ پسر و ۲۴ دختر) به شیوه نمونه گیری در دسترس در سال ۸۹-۱۳۸۸ از میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب شدند و در چهار گروه (۱۲ دختر و ۱۲ پسر گروه های آزمایش-۱۲ دختر و ۱۲ پسر گروه های شاهد) به صورت تصادفی قرار گرفتند. دانشجویان گروه های آزمایش قبل و بعد از مدت زمان سه ماه و هر هفته ۳ جلسه ورزش، پرسش نامه های کیفیت خواب پتزبورگ، سلامت عمومی و کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت را تکمیل کردند. داده ها با آزمون های آماری همبستگی پیرسون، تی و واریانس یک راهه تحلیل شدند.
یافته ها: بین گروه های چهارگانه آزمایش و شاهد قبل از مداخله تفاوت معنی داری در سلامت عمومی، کیفیت خواب و کیفیت زندگی مشاهده نشد. اما بعد از سه ماه مداخله، تفاوت بین گروه های آزمایش و شاهد در هرسه متغیر از نظر آماری معنی دار بود (P<0.05).
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، پیشنهاد می شود دانشجویان به رفتارهای ارتقادهنده سلامتی بپردازند و از مسوولین نیز انتظار می رود فضاهای ورزشی و امکانات رفاهی دانشجویی را افزایش دهند.