مقاله اثربخشی موسیقی درمانی فعال و گشتالت درمانی بر کاهش اضطراب امتحان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در اندیشه و رفتار (روانشناسی کاربردی) از صفحه ۹ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: اثربخشی موسیقی درمانی فعال و گشتالت درمانی بر کاهش اضطراب امتحان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موسیقی درمانی فعال
مقاله گشتالت درمانی
مقاله اضطراب امتحان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی حسنی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: سعدی پور اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری نژاد هادی
جناب آقای / سرکار خانم: رستمی کاوه
جناب آقای / سرکار خانم: پیرساقی فهیمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اضطراب امتحان، یکی از انواع اضطراب های موقعیتی است که رابطه تنگاتنگی با عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد. هدف پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی موسیقی درمانی فعال و گشتالت درمانی در کاهش اضطراب امتحان بود. بدین منظور طی یک طرح نیمه آزمایشی پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل، یک مدرسه راهنمایی در شهرستان شهریار به صورت در دسترس انتخاب و دانش آموزان آن از نظر اضطراب امتحان مورد آزمون قرار گرفتند. سپس ۲۴ نفر از دانش آموزانی که بالاترین نمره را کسب کرده بودند انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه موسیقی درمانی فعال، گشتالت درمانی و گروه کنترل کاربندی شدند. موسیقی درمانی فعال و گشتالت درمانی به مدت ۸ جلسه، روی گروه های آزمایشی اجرا شد و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی شفه تجزیه و تحلیل شد و نتایج نشان داد که موسیقی درمانی فعال و گشتالت درمانی در کاهش اضطراب امتحان موثر است اما بین موسیقی درمانی فعال و گشتالت درمانی در کاهش اضطراب امتحان، تفاوت معناداری وجود ندارد.