مقاله اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر اضافه وزن و چاقی افراد مبتلا به بیماری کرونری قلب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) از صفحه ۲۷۶ تا ۲۸۳ منتشر شده است.
نام: اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر اضافه وزن و چاقی افراد مبتلا به بیماری کرونری قلب
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مصاحبه انگیزشی
مقاله اضافه وزن
مقاله چاقی
مقاله بیماری کرونری قلب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی پور یداله
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی احسان هادی
جناب آقای / سرکار خانم: عباس پور سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: پورشریفی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر اضافه وزن و چاقی در بیماران مبتلا به بیماری کرونری قلب (CHD) بود.
روش: در قالب طرح آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه شاهد، ۱۱۰ نفر از بیمارانی که عمل باز کرونر قلب روی آنان انجام شده بود و نمایه توده بدن (BMI) مساوی یا بزرگتر از ۲۵ داشتند، انتخاب شدند. گروه آزمایش (n=60) در جلسه های مصاحبه انگیزشی شرکت کردند و در گروه شاهد (n=50) روال معمولی بیمارستان طی شد. نمایه توده بدن (BMI)، و شدت افسردگی، اضطراب و استرس در دو نوبت پیش آزمون و پس آزمون (سه ماه بعد) در هر دو گروه ارزیابی شد. داده ها با توجه به ملاک های اضافه وزن و چاقی، با روش تحلیل واریانس تکرار سنجش، تحلیل شد.
یافته ها: در مورد گروه دارای اضافه وزن، یافته ها نشان داد اثر تعاملی زمان بندی و گروه بندی بر BMI معنی دار بود (۰٫۰۵>p، F=6.80). اندازه اثر تعاملی در حد متوسط بود.
نتیجه گیری: مصاحبه انگیزشی در کنترل اضافه وزن بیماران مبتلا به
CHD موثر است، اما در کنترل چاقی این بیماران تاثیری ندارد.