مقاله اثربخشی مشاوره گروهی «راه حل محور» بر سازگاری و خودکارآمدی دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان شهرستان شهریار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی از صفحه ۹۰ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: اثربخشی مشاوره گروهی «راه حل محور» بر سازگاری و خودکارآمدی دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان شهرستان شهریار
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشاوره گروهی راه حل محور
مقاله سازگاری
مقاله خودکارآمدی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دست باز انور
جناب آقای / سرکار خانم: یونسی سیدجلال
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی امید
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف ارزیابی اثربخشی مشاوره گروهی «راه حل محور» بر سازگاری و مولفه های آن (عملکرد عاطفی، اجتماعی و آموزشی) و خودکارآمدی دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان شهرستان شهریار صورت گرفت. روش پژوهش آزمایشی (دو گروهی با پیش آزمون و پس آزمون) و جامعه آماری همه دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان بود که در سال ۱۳۹۰-۹۱ در شهرستان شهریار مشغول به تحصیل بودند. از میان آنان به روش نمونه گیری خوشه ای، ابتدا یک دبیرستان و سپس۳۰ نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه (آزمایش و گواه) قرار گرفتند. ابزارهای سنجش، شامل پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی با زیرمقیاس های عاطفی، اجتماعی و آموزشی (سین ها و سینگ، ۱۹۹۷) و مقیاس خودکارآمدی عمومی (شرر و همکاران، ۱۹۸۲) بود. گروه آزمایش در ۸ جلسه۹۰ دقیقه ای مشاوره گروهی راه حل محور شرکت کردند در حالی که گروه گواه، هیچ مشاوره ای دریافت نکردند. با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس، پنج فرضیه پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که به کارگیری مشاوره گروهی راه حل محور میزان سازگاری کلی، عملکرد اجتماعی، عملکرد آموزشی و خودکارآمدی را بهبود می بخشد (P<0.01) .اما در عملکرد عاطفی، تفاوت معناداری بین گروه آزمایش و گواه یافت نشد.