مقاله اثربخشی مشاوره گروهی راه حل محور بر سلامت عمومی دانش آموزان پسر تک سرپرست مقطع متوسطه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در روشها و مدلهای روان شناختی از صفحه ۳۷ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: اثربخشی مشاوره گروهی راه حل محور بر سلامت عمومی دانش آموزان پسر تک سرپرست مقطع متوسطه
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشاوره گروهی
مقاله رویکرد راه حل محور
مقاله دانش آموزان پسر تک سرپرست
مقاله سلامت روان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیری ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: کارشکی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی مشاوره گروهی با تاکید بر درمان راه حل محور، بر سلامت عمومی دانش آموزان پسر تک سرپرست مقطع متوسطه شهر تربت حیدریه صورت گرفت. در این مطالعه جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان تک سرپرست مشغول به تحصیل در دبیرستان ها و هنرستان های عادی سطح شهر تربت حیدریه در سال تحصیلی ۹۱-۹۲ بود. ابتدا یک هنرستان و یک دبیرستان به صورت خوشه ای انتخاب گردید و از بین دانش آموزان تک سرپرست آن مدارس ۳۰ نفر گمارش شدند و به صورت تصادفی در دو گروه ۱۵ آزمایش و کنترل قرار گرفتند. روش مشاوره گروهی راه حل محور بر روی گروه آزمایش در ۷ جلسه اجرا گردید. ابزار پژوهش در این تحقیق پرسشنامه سلامت عمومی ۲۸ ماده ای بود. تحلیل داده ها با استفاده از t مستقل و کواریانس چند متغیره انجام گردید. نتایج نشان داد که مشاوره گروهی باعث افزایش سلامت عمومی گردیده و بر مولفه های سلامت عمومی (کاهش افسردگی، اضطراب) تاثیر معناداری داشته است و در بدکارکردی اجتماعی و نشانه های جسمانی تاثیر معنادار نبوده است.