مقاله اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه شناختی- رفتاری (CBT) در کاهش علایم حساسیت اضطرابی زنان مطلقه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه شناختی- رفتاری (CBT) در کاهش علایم حساسیت اضطرابی زنان مطلقه
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درمان شناختی- رفتاری
مقاله حساسیت اضطرابی
مقاله مشاوره گروهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیدغلامی فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: قمری محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به منظور تعیین اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه شناختی- رفتاری در کاهش علایم حساسیت اضطرابی (جسمانی و ذهنی) زنان مطلقه انجام شد. جامعه آماری زنان مطلقه مراجعه کننده به مرکز مشاوره همراز مرند بودند که ۲۴ نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه آزمایش وکنترل جایگزین شدند. آزمودنی های گروه آزمایش در ده جلسه یک ونیم ساعتی مشاوره گروهی به شیوه شناختی- رفتاری شرکت کردند به وسیله مقیاس خودسنجی حساسیت اضطرابی، داده ها در مراحل پیش آزمون و پس آزمون جمع آوری و با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که مشاوره گروهی به شیوه شناختی- رفتاری می تواند علایم حساسیت اضطرابی (جسمانی و ذهنی را در زنان مطلقه کاهش دهد. نتایج پژوهش شواهدی را پیشنهاد می کند که می توان نتیجه گرفت مشاوره گروهی مبتنی بر شیوه شناختی- رفتاری روش مناسبی در کاهش علائم جسمانی، ذهنی وکلی حساسیت اضطرابی زنان مطلقه است. لذا پیشنهاد می شود برای درمان حساسیت اضطرابی و کاهش علایم جسمانی، ذهنی و کلی آن از مشاوره گروهی با رویکرد شناختی- رفتاری استفاده شود.