مقاله اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه راه حل مدار (SFT) در افزایش صمیمیت زناشویی زنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در نسیم تندرستی (سلامت خانواده) از صفحه ۵۳ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه راه حل مدار (SFT) در افزایش صمیمیت زناشویی زنان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رویکرد راه حل مدار
مقاله صمیمیت زناشویی
مقاله هیجانی و جنسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی طیبه
جناب آقای / سرکار خانم: امیری مجد مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: قمری محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه راه حل مدار در افزایش صمیمیت زناشویی زنان متاهل در فروردین ۹۱ انجام شد.
روش بررسی: این پژوهش به صورت نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. آزمودنی ها ۲۴ نفر از معلمان زن متاهل ناحیه ۳ آموزش و پرورش استان قم بودند که با استفاده از روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند. آزمودنی ها پس از تکمیل پرسشنامه، به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. اعضای گروه آزمایش به صورت هفتگی به مدت ۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای، مشاوره گروهی راه حل مدار دریافت کردند و گروه کنترل هیچگونه مداخله ای دریافت نکرد. در پایان جلسات درمانی، پس آزمون بر روی هر دو گروه اجرا شد و داده های به دست آمده با استفاده از تحلیل کوواریانس تحلیل شد.
یافته ها: بیانگر اثربخشی رویکرد راه حل مدار بر افزایش صمیمیت کلی زناشویی (P=0.024) اعضای شرکت کننده در ابعاد صمیمیت، افزایش در صمیمیت هیجانی (P=0.047)، روانشناختی (P=0.043)، جنسی (P=0.024) و گذراندن وقت (P=0.003) در سطح a?0.05 بود. و در سایر ابعاد صمیمیت زناشویی از جمله عقلانی (P=0.069)، بدنی (P=0.834)، معنوی (P=0.174)، زیباشناختی (P=0.309) و اجتماعی- تفریحی (P=0.227) در سطح a?0.05، بین دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد.
بحث و نتیجه گیری: رویکرد راه حل مدار می تواند برای ارتقای صمیمیت کلی، صمیمیت هیجانی، روانشناختی، جنسی و گذراندن وقت به عنوان یک مهارت کارآمد در حوزه زوج درمانی، به کار گرفته شود.