مقاله اثربخشی مشاوره فراشناختی بر میزان اضطراب امتحان دانش آموزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی از صفحه ۱۰۱ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: اثربخشی مشاوره فراشناختی بر میزان اضطراب امتحان دانش آموزان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشاوره فراشناختی
مقاله اضطراب امتحان
مقاله باورهای فراشناختی مثبت و منفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومنی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: گرجی یوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مداخله فراشناختی بر علایم اضطراب امتحان در دانش آموزان بود. طرح پژوهش نیمه تجربی با پیش آزمون پس آزمون، پیگیری و گروه گواه بود. جامعه آماری همه دانش آموزان دختر پایه دوم مدارس راهنمایی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۱ بود. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای ۱۲۰ نفر از دانش آموزان انتخاب شدند و سیاهه اضطراب امتحان را تکمیل کردند. ۳۴ نفر از دانش آموزان دارای بالاترین نمره اضطراب امتحان به طور تصادفی در یک گروه آزمایش و یک گروه گواه قرار گرفتند (۱۷ دانش آموز در هر گروه). هر یک از شرکت کنندگان در گروه آزمایش و گروه گواه در طی مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری، سیاهه اضطراب (ابوالقاسمی و همکاران، ۱۳۸۸) را تکمیل کردند. مشاوره فراشناختی طی ۹ جلسه به مدت یک ساعت در یک هفته در گروه آزمایش اجرا گردید. پس از اتمام برنامه مشاوره فراشناختی، پس آزمون و سپس آزمون پیگیری (یک ماه پس از اجرای پس آزمون) را هر دو گروه تکمیل کردند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری کواریانس (مانکوا) و واریانس با انداره گیری مکرر استفاده شد. نتایج نشان داد که مشاوره فراشناختی میزان علایم اضطراب امتحان در مراحل پس آزمون و پیگیری را کاهش داده است (P<0.001).