مقاله اثربخشی مدیریت شناختی – رفتاری استرس بر کاهش علایم جسمی سازی، وسواس فکری – عملی، حساسیت در روابط بین فردی و نشانه های سرگیجه در بیماران زن مبتلا به سرگیجه روان تنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۶۳ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: اثربخشی مدیریت شناختی – رفتاری استرس بر کاهش علایم جسمی سازی، وسواس فکری – عملی، حساسیت در روابط بین فردی و نشانه های سرگیجه در بیماران زن مبتلا به سرگیجه روان تنی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت شناختی رفتاری استرس
مقاله جسمانی سازی
مقاله وسواس فکری – عملی
مقاله حساسیت در روابط متقابل
مقاله سرگیجه روان تنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عاصمی زواره ندا
جناب آقای / سرکار خانم: عسگری کریم
جناب آقای / سرکار خانم: چیت ساز احمد
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابی حسینعلی
جناب آقای / سرکار خانم: جهانبازی انیس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سرگیجه از نشانه های رایج در بیمارانی می باشد که به پزشکان عمومی و نورولوژیست ها مراجعه می کنند که ۳۰ تا ۵۰ درصد موارد علل غیرارگانیک دارد. لذا انتظار می رود مداخلات روان شناختی بتواند سهم به سزایی در بهبود وضعیت روانی، اجتماعی و خانوادگی این بیماران داشته باشد و به این واسطه در کاهش علایم سرگیجه بیماران مبتلا به اختلالات سرگیجه روان تنی نقش داشته باشد. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی مدیریت استرس با رویکرد شناختی – رفتاری بر کاهش علایم جسمی سازی، وسواس فکری – عملی، حساسیت در روابط بین فردی و نشانه های سرگیجه بیماران زن مبتلا به سرگیجه روان تنی بود.
روش بررسی: این پژوهش به روش تجربی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه گواه انجام شد. نمونه شامل ۲۸ بیمار زن مبتلا به سرگیجه روان تنی با تشخیص متخصص مغز و اعصاب بود که به شیوه تصادفی به عنوان نمونه از جامعه آماری انتخاب و به شکل تصادفی در دو گروه آزمایشی (۱۴ نفر) و گواه (۱۴ نفر) گمارده شدند. برای جمع آوری داده ها از زیر مقیاس های پرسشنامه SCL-90-R و مقیاس شدت علایم سرگیجه VSS-SF استفاده شد که در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری توسط افراد تکمیل گردید. مداخله شناختی – رفتاری مدیریت استرس طی ۱۰ جلسه ۲/۵ ساعته و به مدت ۲/۵ ماه در گروه آزمایش انجام گرفت. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میانگین نمرات علایم جسمی سازی، وسواس فکری – عملی، حساسیت در روابط متقابل و نشانه های سرگیجه در گروه آزمایش به طور معنی داری نسبت به گروه گواه کاهش پیدا کرد (P<0.0001).
نتیجه گیری: نتایج حاکی از اثربخشی آموزش شناختی – رفتاری مدیریت استرس بر کاهش علایم جسمانی سازی، وسواس – اجبار و حساسیت در روابط متقابل در بیماران زن مبتلا به سرگیجه روان تنی بود.