مقاله اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی – رفتاری بر ارتقای ابعاد مختلف کیفیت زندگی مردان وابسته به مواد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در تحقیقات علوم رفتاری از صفحه ۳۴۲ تا ۳۴۹ منتشر شده است.
نام: اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی – رفتاری بر ارتقای ابعاد مختلف کیفیت زندگی مردان وابسته به مواد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت استرس
مقاله کیفیت زندگی
مقاله وابستگی به مواد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمیان نگار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: عوامل بیشماری از جمله انواع استرس های اجتماعی، اقتصادی و روان شناختی در زمینه سازی و بروز اعتیاد نقش دارند. پژوهش حاضر، به منظور بررسی اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی – رفتاری بر ارتقای ابعاد مختلف کیفیت زندگی مردان وابسته به مواد انجام شده است.
روش پژوهش: در یک طرح آزمایشی، ۳۰ نفر از افراد وابسته به موادی که در مرکز اجتماع درمان مدار اصفهان مقیم بودند، به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (۱۵ نفر) و شاهد (۱۵ نفر) بررسی شدند، گروه آزمایش به مدت ۱۰ جلسه ۹۰ دقیقه ای تحت درمان مدیریت استرس به شیوه شناختی – رفتاری قرار گرفتند و گروه شاهد درمان خاصی دریافت نکردند. همه شرکت کنندگان در پژوهش در آغاز، پایان و سه ماه پس از پایان درمان، پرسش نامه کیفیت زندگی (SF36 یا۳۶-Item short form health survey36 ) را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها، از تحلیل کوواریانس و تحلیل کواریانس با اندازه های تکراری استفاده شد.
یافته ها: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس بین دو گروه در مرحله پس آزمون در هفت بعد کیفیت زندگی شامل عملکرد جسمانی (F=4.09، P<0.012)، محدودیت نقش جسمی (F=3.560، P<0.021)، درد بدنی (F=4.779، P<0.006)، سلامت عمومی (F=3.987، P<0.014)، سرزندگی (F=9.369، P<0.0001)، عملکرد اجتماعی (F=4.09، P<0.012) و سلامت روان (F=5.420، P<0.004) تفاوت معنی داری را نشان داد. همچنین نتایج تحلیل کوواریانس با اندازه های تکراری در مرحله پیگیری تفاوت معنی داری را در دو بعد درد بدنی (F=7.047، P<0.013) و سلامت عمومی (F=7.055، P<0.013) نشان داد.
نتیجه گیری: با توجه به یافته های فوق می توان نتیجه گرفت که مدیریت استرس به شیوه شناختی – رفتاری بر ارتقای ابعاد مختلف کیفیت زندگی مردان وابسته به مواد موثر است.