مقاله اثربخشی مداخله های زودهنگام آموزشی بر فهم عدد در کودکان پیش دبستانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی از صفحه ۷۸ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: اثربخشی مداخله های زودهنگام آموزشی بر فهم عدد در کودکان پیش دبستانی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فهم عدد
مقاله مداخله های زودهنگام
مقاله پیش دبستانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جدیدی فیقان مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: فرامرزی سالار
جناب آقای / سرکار خانم: عابدی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: جمالی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: جدیدی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی مداخله های زودهنگام آموزشی بر فهم عدد کودکان پیش دبستانی بود. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش، کودکان ناتوان در ریاضی شهر اصفهان در سال تحصیلی ۱۳۹۰-۹۱ بودند. برای اجرای این پژوهش، ۳۰ کودک پسر که از نظر فهم عدد ضعیف بودند، به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و با روش تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (۱۵ نفری) قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل آزمون فهم عدد (جردن، ۲۰۰۸) و مقیاس هوش کودکان پیش از دبستان وکسلر (رضویه و شهیم، ۱۳۷۱) بود. مداخله آزمایشی (مداخله های زودهنگام آموزشی مبتنی بر آموزش مستقیم) بر روی گروه آزمایش به مدت ۸ جلسه ۶۰ دقیقه ای و یک بار در هفته اجرا گردید. پس از اتمام برنامه آموزشی از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که مداخله های زودهنگام آموزشی بر فهم عدد این کودکان موثر بوده است (p>0.01).