مقاله اثربخشی مداخله شناختی رفتاری مدیریت استرس بر کیفیت زندگی و راهبردهای مقابله ای در زنان مبتلا به سرطان پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در روشها و مدلهای روان شناختی از صفحه ۲۹ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: اثربخشی مداخله شناختی رفتاری مدیریت استرس بر کیفیت زندگی و راهبردهای مقابله ای در زنان مبتلا به سرطان پستان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان
مقاله مداخله شناختی رفتاری مدیریت استرس بر کیفیت زندگی و راهبردهای مقابله ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهزادی پور ساره
جناب آقای / سرکار خانم: سپاه منصور مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: کشاورزی ارشدی فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: فرزاد ولی
جناب آقای / سرکار خانم: نظیری قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: زمانیان سکینه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش بررسی اثربخشی مداخله شناختی رفتاری مدیریت استرس بر کیفیت زندگی و راهبردهای مقابله ای در زنان مبتلا به سرطان پستان بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون، گروه گواه و پیگیری بود. از بین بیماران دچار سرطان پستان مراجعه کننده به مراکز آنکولوژی که واجد شرایط ورود به پژوهش بودند، ۳۰ نفر انتخاب و در دو گروه ۱۵ نفری آزمایش و گواه جایگزین شدند. گروه آزمایش ۱۰ جلسه ۹۰ دقیقه ای طی ۱۰ هفته در درمان مدیریت استرس شناختی رفتاری شرکت داشتند و در گروه گواه مداخلات روانشناختی صورت نگرفت. ابزارهای پژوهش شامل ویراست سوم پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان پژوهش های اروپایی (آرنسون، ۱۹۸۷) و همچنین پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن بود. نتایج حاکی از بهبودی و تفاوت معنی دار گروه آزمایش در تمامی ابعاد مقیاس های کیفیت زندگی و راهبردهای مقابله در مقایسه با گروه گواه بود. پیگیری بعد از ۲ ماه، نتایج به دست آمده در دو گروه را تایید کرد. در پایان نتیجه گیری می شود که مداخله شناختی رفتاری مدیریت استرس باعث بهبود کیفیت زندگی و راهبردهای مقابله ای بیماران دچار سرطان پستان می شود.