مقاله اثربخشی طرحواره درمانی بر افسردگی مزمن در دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در تحقیقات علوم رفتاری از صفحه ۲۸۵ تا ۲۹۱ منتشر شده است.
نام: اثربخشی طرحواره درمانی بر افسردگی مزمن در دانشجویان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگی مزمن
مقاله طرحواره درمانی
مقاله طرحواره های ناسازگار اولیه
مقاله دانشجو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زره پوش اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: نشاط دوست حمیدطاهر
جناب آقای / سرکار خانم: عسگری کریم
جناب آقای / سرکار خانم: عابدی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی هسنیجه امیرحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با توجه به ایجاد رویکرد جدید در درمان اختلالات مزمن و شیوع بیشتر افسردگی مزمن نسبت به افسردگی غیر مزمن، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر افسردگی مزمن انجام شد.
مواد و روش ها: ۱۴ بیمار مبتلا به افسردگی مزمن با دامنه سنی ۲۱ تا ۲۹ سال، به روش نمونه گیری در دسترس از میان دانشجویان دانشگاه اصفهان انتخاب و از آنها مصاحبه بالینی نیمه ساختار (Structured clinical interview for DSM-IV یا SCID) بر اساس DSM-IV به عمل آمد. همچنین از آزمون افسردگی Beck برای غربال بیماران استفاده شد. آزمودنی ها به صورت تصادفی در دو گروه شاهد و آزمایش گنجانده شدند و تنها گروه آزمایش ۸ جلسه طرحواره درمانی دریافت کرد.
یافته ها: طرحواره درمانی به طور معنی داری نشانه های افسردگی مزمن را در گروه آزمایش کاهش می دهد.
نتیجه گیری: طرحواره درمانی، نشانه های افسردگی مزمن را به موازات تعدیل طرحواره های ناسازگار اولیه کاهش می دهد و این درمان قابلیت اجرا در مراکز روان درمانی را دارد.