مقاله اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر کاهش آسیب های ناشی از خیانت همسر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در تحقیقات علوم رفتاری از صفحه ۲۵۸ تا ۲۶۸ منتشر شده است.
نام: اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر کاهش آسیب های ناشی از خیانت همسر
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زوج درمانی هیجان مدار
مقاله خیانت زناشویی
مقاله کاهش افسردگی
مقاله علایم استرس پس از سانحه
مقاله گذشت
مقاله صمیمیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سودانی منصور
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابی زاده هنرمند مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: نیسی عبدالکاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: زوج درمانی متمرکز بر هیجان، یکی از شیوه های درمانی زوجین می باشد که بر چرخه های منفی تعاملی پایدار در اثر آسیب پذیری هیجانی عمیق توجه دارد. این پژوهش با هدف اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر کاهش آسیب های ناشی از خیانت همسر صورت گرفت.
مواد و روش ها: روش تحقیق، یک مطالعه کارآزمایی بالینی با گروه شاهد است. نمونه آماری شامل ۳۰ زوج بود که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در گروه آزمایش (۱۶ زوج) و شاهد (۱۴ زوج) جایگزین شدند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه افسردگی Beck، پرسشنامه استرس پس از سانحه، پرسشنامه صمیمیت زوجین و پرسشنامه انگیزه های بین فردی مرتبط با آسیب بود. گروه آزمایش ۸ جلسه زوج درمانی هیجان مدار دریافت کردند. یافته های تحقیق با استفاده از روش تحلیل واریانس چندمتغیری (MANOVA یا Multivariate analysis of variance) تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: زوج درمانی هیجان مدار، افسردگی و علایم استرس پس از سانحه را کاهش داده است و باعث افزایش بخشودگی و صمیمیت شده است. نتایج پی گیری پس از یک ماه نشان داد که بین گروه آزمایش و شاهد در نمرات افسردگی، علایم استرس پس از سانحه، بخشش و صمیمیت تفاوت وجود دارد و اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بعد از یک ماه باقی مانده است (P<0.01).
نتیجه گیری: زوج درمانی هیجان مدار در کاهش افسردگی و علایم استرس پس از سانحه و افزایش صمیمیت و بخشودگی همسران مردان عهدشکن زناشویی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت موثر بود.