مقاله اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر «شادکامی» به شیوه شناختی- رفتاری بر افزایش رضایت جنسی زوجین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در نسیم تندرستی (سلامت خانواده) از صفحه ۶ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر «شادکامی» به شیوه شناختی- رفتاری بر افزایش رضایت جنسی زوجین
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شادکامی
مقاله شناختی-رفتاری
مقاله رضایت جنسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جاویدی نصیرالدین
جناب آقای / سرکار خانم: بلقان آبادی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی نیشابوری محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر، تعیین اثر بخشی زوج درمانی مبتنی بر شادکامی به شیوه شناختی- رفتاری بر افزایش رضایت جنسی زوجین می باشد.
روش بررسی: این پژوهش، از نوع نیمه آزمایشی، با پیش آزمون و پس آزمون می باشد. به این منظور، تعداد ۳۰ زوج حاضر به شرکت در پژوهش شدند، سپس شرکت کنندگان به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند و به پرسشنامه های شادکامی آکسفورد و رضایت جنسی پاسخ دادند، آنگاه افراد گروه آزمایش به مدت ۱۰ جلسه (دو جلسه ۹۰ دقیقه ای در هفته) تحت زوج درمانی مبتنی بر شادکامی به شیوه شناختی-رفتاری قرار گرفتند و پس از آن، هر دو گروه به پس آزمون پاسخ دادند.
یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان می دهد که تفاوت میان میانگین های پیش آزمون، پس آزمون در عامل آموزش و عامل گروه از نظر آماری در سطح ۰٫۰۵ معنادار است. به عبارت دیگر، عامل درمان، سبب افزایش نمرات مولفه رضایت جنسی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده است. همچنین تاثیر این درمان در گروه زنان بیشتر از گروه مردان بوده است.
بحث و نتیجه گیری: از این تحقیق می توان نتیجه گرفت که عامل آموزش و درمان، باعث ایجاد تفاوت نمرات رضایت جنسی زوجین در گروه کنترل و آزمایش شده است. از نتایج این پژوهش می توان در جهت پیشگیری، آسیب شناسی، آموزش و درمان رفتارهای سلامت جنسی بهره برد.