مقاله اثربخشی رویکرد گروه درمانی یکپارچه توحیدی بر تغییر پاسخ های مقابله ای دانشجویان دختر مضطرب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۱۶۷ تا ۱۸۱ منتشر شده است.
نام: اثربخشی رویکرد گروه درمانی یکپارچه توحیدی بر تغییر پاسخ های مقابله ای دانشجویان دختر مضطرب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رویکرد گروه درمانی یکپارچه توحیدی
مقاله پاسخ های مقابله ای
مقاله اضطراب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی ثانی پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: احیایی کبری

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعیین اثربخشی رویکرد گروه درمانی یکپارچه توحیدی بر تغییر پاسخ های مقابله ای دانشجویان دختر مضطرب دانشگاه آزاد اسلامی شبستر هدف اصلی پژوهش بود. کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ جامعه آماری این پژوهش را تشکیل داده است. جهت انتخاب نمونه، روش نمونه گیری در دسترس به کار رفته است حجم نمونه مورد نظر ۳۰ نفر بوده که بطور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. روش مورد استفاده این تحقیق از نوع طرح های نیمه آزمایشی، طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از تحلیل کوواریانس استفاده گردید.در پژوهش حاضر پرسشنامه پاسخ های مقابله ای(CRI) و آزمون اضطراب زانگ (SAS) به کار رفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که آموزش رویکرد گروه درمانی یکپارچه توحیدی تاثیر معناداری بر تغییر پاسخ های مقابله ای مساله مدار، پاسخ های مقابله ای هیجان مدار، پاسخ های مقابله ای رفتاری، پاسخ های مقابله ای اجتنابی و پاسخ های مقابله ای شناختی دانشجویان دختر دارد. بر این اساس آموزش رویکرد گروه درمانی یکپارچه توحیدی می تواند برای تغییر پاسخ های مقابله با استرس در بین دانشجویان موثر باشد و در مراکز مختلف مشاوره مورد استفاده قرار گیرد.