مقاله اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی گروهی بر منبع کنترل و راهبردهای مقابله ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در اندیشه و رفتار (روانشناسی کاربردی) از صفحه ۵۹ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی گروهی بر منبع کنترل و راهبردهای مقابله ای
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واقعیت درمانی
مقاله منبع کنترل
مقاله راهبردهای مقابله ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیری مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: آقامحمدیان شعرباف حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کیمیایی سیدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
راهبردهای مقابله ای، اقداماتی شناختی – رفتاری است که توسط فرد برای اداره خواسته هایش در موقعیت های استرس زا و دشوار به کار می رود. منبع کنترل نیز به این باور اشاره دارد که شخص تا چه اندازه پیامدهای زندگی خود را در خود یا بیرون از خود جستجو می کند. این دو متغیر، نقش مهمی در سلامت روانی فرد ایفا می کنند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر واقعیت درمانی گروهی بر تغییر منبع کنترل و راهبردهای مقابله ای دانشجویان دختر بود. بدین منظور، طی یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه گنترل و انتساب تصادفی از بین دانشجویان مراجعه کننده به کلینیک دانشگاه فردوسی مشهد، ۲۰ نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گره آزمایش و کنترل کاربندی شدند. گروه آزمایشی به مدت ۸ جلسه، تحت آموزش واقعیت درمانی گروهی قرار گرفت. گروه ها قبل و بعد از مداخله، از نظر راهبردهای مقابله ای و منبع کنترل مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل کواریانس نشان دهنده آن بود که واقعیت درمانی بر تغییر نمرات منبع کنترل و کاهش استفاده از راهبرد هیجان مدار موثر است.