مقاله اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی گروهی بر شادکامی و کیفیت زندگی نوجوانان بد سرپرست در مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از صفحه ۳۰۰ تا ۳۰۶ منتشر شده است.
نام: اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی گروهی بر شادکامی و کیفیت زندگی نوجوانان بد سرپرست در مشهد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثربخشی
مقاله بدسرپرست
مقاله شادکامی
مقاله کیفیت زندگی
مقاله نوجوان
مقاله واقعیت درمانی گروهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمیان پیمان
جناب آقای / سرکار خانم: جراحی لیدا
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس غروی مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کاهش شادکامی و حس ناخشنودی از مسائل مهمی است که در میان نوجوانان بد سرپرست شایع تر و برکیفیت زندگی آنان موثر است. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر واقعیت درمانی گروهی که رویکردی برای پایش و کنترل رفتار، پذیرش مسئولیت و انجام انتخاب های مناسب است، بر افزایش شادکامی و بهبود کیفیت زندگی نوجوانان بد سرپرست پرداخته است.
روش کار: در این مطالعه مداخله ای ۴۰ نفر از جمعیت نوجوانان پسر بد سرپرست تحت پوشش بهزیستی مشهد در سال ۱۳۹۰ با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف وارد مطالعه شدند و به روش تصادفی ساده در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. به نوجوانان در گروه مداخله ۱۲جلسه آموزش گروهی واقعیت درمانی، ارائه شد. دو گروه قبل و پس از زمان مداخله به پرسشنامه های شادکامی آکسفورد و کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی پاسخ دادند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های کای اسکوار و تی تحلیل شد.
نتایج: سطح تحصیلات، میانگین سن و میانگین نمره آزمون ها قبل از مداخله در دو گروه تفاوت معنادار نداشت (p<0.05) پس از مداخله تفاوت معناداری در میانگین نمره آزمون کیفیت زندگی و میانگین نمره آزمون شادکامی در گروه مداخله و کنترل مشاهده شد (به ترتیب ۸۴٫۱ در برابر ۶۳٫۳ و ۳۵٫۱ در برابر ۱۹٫۸، (p<0.05
نتیجه گیری: واقعیت درمانی گروهی در بهبود کیفیت زندگی، افزایش شادکامی و رضایت از زندگی نوجوانان بد سرپرست موثر می باشد. محیط محترمانه، ابراز احساسات و درک همدلانه در گروه درمانی در افزایش شادکامی و بهبود کیفیت زندگی اثرگذار است.