مقاله اثربخشی روش سخنرانی بر سطوح یادگیری پرستاران در آموزش مراقبت های پرستاری در حوادث هسته ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مدیریت پرستاری از صفحه ۲۹ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: اثربخشی روش سخنرانی بر سطوح یادگیری پرستاران در آموزش مراقبت های پرستاری در حوادث هسته ای
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش ضمن خدمت
مقاله پرستاری مراقبت های هسته ای
مقاله سطوح یادگیری شناختی
مقاله روش سخنرانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مختاری نوری جمیله
جناب آقای / سرکار خانم: خادم الحسینی سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: عبادی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی عفت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آمادگی پرستاران برای مواجهه با حوادث هسته ای، نقش مهمی در کاهش عواقب هسته ای خواهد داشت. بخش مهمی از فرایند آمادگی، آموزش است که به شیوه های مختلف ارائه می شود. آموزش به شیوه سخنرانی از شیوه های موثر آموزش است. در کشور ما هیچ محتوای آموزشی در مورد پرستاری مراقبت های هسته ای وجود نداشته و دوره آموزشی رسمی پرستاری در حوادث هسته ای برگزار نشده بود. با توجه به این که آموزش پرستاری مراقبت های هسته ای اولین بار انجام می شد، از این رو محتوای آن باید دارای مباحث نظری باشد و میزان اثربخشی این آموزش در سطوح مختلف یادگیری سنجیده می شد.
هدف: این تحقیق با هدف بررسی میزان اثربخشی آموزش پرستاری مراقبت های هسته ای به روش سخنرانی بر سطوح یادگیری انجام شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی  30نفر از پرستاران یکی از بیمارستان های منتخب نظامی شهر اصفهان در سال ۱۳۸۹ به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.پرسش نامه محقق ساخته ای حاوی ۳۰ سوال چند گزینه ای در رابطه با سطوح یادگیری شناختی شامل دانش، فهمیدن و کاربرد تهیه شد و آزمون در مراحل قبل، بلافاصله بعد و۴ هفته پس از آموزش پرستاری مراقبت های هسته ای به روش سخنرانی اجرا شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون کودریچاردسون (۰٫۷۲=a) و آزمون همبستگی پیرسون (۰٫۷=r) تایید شد. نمرات توسط نرم افزار ۱۷ SPSS و آزمون آنوای اندازه های تکراری مورد تحلیل قرار گرفته و با یکدیگر مقایسه شدند.
یافته ها: میانگین نمرات سطح دانش در سه مرحله قبل، بلافاصله و چهار هفته پس از آموزش به ترتیب ۲٫۰۱±۴٫۴، ۱٫۵±۷٫۴۶، ۲٫۰۲ ±۵٫۷، میانگین نمرات سطح فهمیدن به ترتیب ۱٫۸±۳٫۷، ۱٫۸±۷٫۴۳ و ۱٫۴۵±۵٫۶، میانگین نمرات سطح کاربرد به ترتیب ۱٫۴۵±۱٫۹۶، ۰٫۸۶±۵٫۹ و ۱٫۶±۴٫۴ و میانگین نمرات مجموع سطوح به ترتیب ۴٫۲±۱۰٫۰۳، ۳٫۰۴±۲۰٫۸ و 3.85±۱۵٫۹۷ بود. آزمون آماری تحلیل اندازه های تکراری روند یادگیری، در تمام مراحل و در تمام سطوح، اختلاف معنا داری نشان داد (۰٫۰۰۱>P).
نتیجه گیری: مقایسه میانگین نمرات آزمون های پس از آموزش با قبل از آموزش بیانگر اثربخشی سخنرانی است. به دلیل این که آموزش سخنرانی یک روش آموزشی ارزان، موثر و جذاب است، می توان از آن در آموزش همچنان بطور گسترده استفاده نمود و آموزش مواجهه با حوادث هسته ای و افزایش آمادگی پرستاران در کوتاه ترین زمان با این روش امکان پذیر است.