مقاله اثربخشی روایت درمانی گروهی بر نگرانی از بدریختی بدن در دانشجویان دختر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در روانشناسی سلامت از صفحه ۵ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: اثربخشی روایت درمانی گروهی بر نگرانی از بدریختی بدن در دانشجویان دختر
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگرانی از بدریختی بدن
مقاله روایت درمانی
مقاله گروه درمانی
مقاله دانشجویان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بساک نژاد سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابی زاده هنرمند مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی محدثه
جناب آقای / سرکار خانم: نرگسی فریده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: نگرانی از بدریختی بدن یکی از مشکلات شایع در دختران جوان است. هدف از مطالعه کنونی اثر روایت درمانی به شیوه گروهی بر نگرانی از بدریختی بدن در دانشجویان دختر کارشناسی دانشگاه شهید چمران بود.
روش: از بین ۱۵۲۰ دختر نمونه اولیه، به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای ۲۱۲ نفر که نمره آنها در پرسشنامه نگرانی از بدریختی بدن یک انحراف معیار بالاتر از میانگین بود، انتخاب و سپس به روش تصادفی ساده ۴۰ نفر برای دو گروه آزمایش و کنترل انتخاب شدند. سپس گروه آزمایش طی ۱۰، جلسه تحت درمان روایت درمانی گروهی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از برنامه آماری SPSS در سطح معنی داری ۰٫۰۵ تحلیل شدند.
یافته ها: با استفاده از تحلیل کوواریانس یافته ها نشان داد که روایت درمانی باعث کاهش نگرانی از بدریختی بدن گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده است. پیگیری با فاصله دو ماه، سودمندی روایت درمانی را در طول زمان بر نگرانی از بدریختی بدن نشان داد.
نتیجه گیری: این یافته ها نشان می دهند که دختران جوان با مشکل بدریختی بدن نیازمند روش های جدید درمانی هستند و با ارائه آموزش های مناسب نگرانی کاهش و سطح تصویر ذهنی آنها نسبت به خود در یک برنامه درمانی متداوم تغییر می کند.