مقاله اثربخشی روان نمایشگری با محتوای معنوی بر شادی، لذت و سلامت روان دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در روان شناسی کاربردی از صفحه ۷ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: اثربخشی روان نمایشگری با محتوای معنوی بر شادی، لذت و سلامت روان دانشجویان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روان نمایشگری
مقاله سلامت روان
مقاله شادی
مقاله لذت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی فروشانی سیدحبیب اله
جناب آقای / سرکار خانم: یزدخواستی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: عریضی سامانی سیدحمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی روان نمایشگری با محتوای معنوی بر شادی، لذت و سلامت روان دانشجویان بود.
روش: روش مطالعه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه، و جامعه آماری کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه اصفهان به تعداد ۹۶۲۰ نفر بود. از میان آن ها ۴۴ نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، انتخاب و در دو گروه ۲۲ نفری آزمایش و گواه گمارش شد. هر دو گروه در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری یک ماهه، به پرسشنامه های شادکامی آکسفورد هیلز و آرگایل (۲۰۰۲)، مقیاس خوشکامی اسنیت- همیلتون (۱۹۹۵) و پرسشنامه سلامت عمومی ۲۸ سوالی گلدبرگ (۱۹۷۲) پاسخ دادند. برای گروه آزمایش، ده جلسه گروهی ۱٫۵ ساعتی روان نمایشگری با محتوای معنوی دوبار در هفته، اجرا شد اما گروه گواه مداخله ای دریافت نکرد. برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس و مان ویتنی-یو استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که تمام متغیرهای وابسته در گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه، ارتقا معناداری داشت. این نتایج پس از پیگیری یک ماهه نیز تایید شد.
نتیجه گیری: از روان نمایشگری با محتوای معنوی می توان به عنوان یک روش مداخلاتی موثر در ارتقا شادی، لذت و سلامت روان در جمعیت دانشجویان استفاده کرد.