مقاله اثربخشی روان درمانی گروهی شناختی – رفتاری در تغییر باورهای غیرمنطقی افراد معتاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از صفحه ۴۱۹ تا ۴۳۱ منتشر شده است.
نام: اثربخشی روان درمانی گروهی شناختی – رفتاری در تغییر باورهای غیرمنطقی افراد معتاد
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روان درمانی گروهی
مقاله شناختی – رفتاری
مقاله باورهای غیرمنطقی
مقاله معتاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی چهر محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی ثانی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوی حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری و درمان اعتیاد، گروه درمانی شناختی – رفتاری است. پژوهش حاضر با هدف، اثر بخشی روان درمانی گروهی با رویکرد شناختی – رفتاری بر تغییر باورهای غیرمنطقی معتادین انجام شد.
مواد و روش کار: مطالعه شبه تجربی حاضر بر روی ۸۰ بیمار مرد تحت درمان مراجعه کننده به مراکز متادون درمانی شهر بجنورد که به شیوه نمونه گیری تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند، انجام شد. مداخله ما اجرای ده جلسه ۹۰ دقیقه ای هفتگی روان درمانی با رویکرد شناختی رفتاری بود. گروه شاهد درمان های روتین مراکز را دریافت می کردند. ابزار مطالعه آزمون استاندارد باورهای غیرمنطقی جونز بود. داده ها با استفاده از آزمون های آماری مجذور کای، تی مستقل و تی زوج با نرم افزار  SPSS 16و ضریب اطمینان ۹۵% تحلیل شدند.
یافته ها: متغیرهای تاثیرگذار در دو گروه (سن، تحصیلات، شروع مصرف دارو، سیگار و …) مشابه بودند. نمره باورهای غیرمنطقی دو گروه قبل از مداخله معنی دار نبود اما بعد از مداخله اختلاف معنی داری مشاهده گردید (p<0.0001) نمره میانگین کلی قبل از مداخله ۱۱۲٫۹۵±۱۱٫۵۲ و پس از مداخله در گروه تجربی کاهش معنی داری نشان داد (p<0.0001).
نتیجه گیری: گروه درمانی شناختی – رفتاری در کاهش باورهای غیرمنطقی معتادین موثر بوده و احتمالا می تواند نگرش مثبت آنان را نسبت به سوء مصرف مواد مخدر تغییر دهد.