مقاله اثربخشی رعایت اصول طراحی آموزشی (۱۴ اصل چندرسانه ای ون مرینبور و کستر) بر یادگیری و یادداری در محیط های یادگیری چندرسانه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی از صفحه ۹ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: اثربخشی رعایت اصول طراحی آموزشی (۱۴ اصل چندرسانه ای ون مرینبور و کستر) بر یادگیری و یادداری در محیط های یادگیری چندرسانه ای
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اصول طراحی آموزشی
مقاله یادگیری
مقاله یادداری
مقاله محیط های یادگیری چندرسانه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع حسین
جناب آقای / سرکار خانم: سرمدی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فردانش هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: فیضی آوات
جناب آقای / سرکار خانم: محبوبی طاهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی اصول طراحی آموزشی بر یادگیری و یادداری در محیط های یادگیری چندرسانه ای (مجازی) است. روش پژوهش آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور مرکز بوکان با تعداد ۵۴۰ نفر بود. نمونه پژوهش شامل ۱۸۰ نفر (۱۱۰ مرد و ۷۰ زن) می باشد که در دو گروه آزمایشی (۵۵ مرد و ۳۵ زن) و کنترل (۵۵ مرد و ۳۵ زن) به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخب شدند. ابزار پژوهش، یادگیری و یادداری از طریق پیش آزمون و پس آزمون (محتوای درس آمار) است که روایی صوری آن ها مورد تایید متخصصین سنجش و آمار قرار گرفت و رعایت اصول طراحی آموزشی از طریق نرم افزار مبتنی بر اصول چهارده گانه طراحی آموزشی ون مرینبور و کستر (۲۰۰۵) که روایی درونی (۰٫۹۴) و بیرونی (۰٫۸۱) آن از طریق پرسشنامه ۷۲ سوالی محقق ساخته مورد بررسی و اندازه گیری قرار گرفت. نتایج نشان داد که رعایت اصول طراحی آموزشی تاثیر قابل توجهی روی افزایش یادگیری و یادداری گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل دارد (P£۰٫۰۱).