مقاله اثربخشی ذهن آگاهی و مشاوره کاهش آسیب بر پیشگیری از عود مجدد مصرف مواد مخدر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در اعتیاد پژوهی از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: اثربخشی ذهن آگاهی و مشاوره کاهش آسیب بر پیشگیری از عود مجدد مصرف مواد مخدر
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذهن آگاهی
مقاله مشاوره رفتاری کاهش آسیب از ایدز و سوء مصرف مواد
مقاله عود مصرف مواد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حامدی علی
جناب آقای / سرکار خانم: شهیدی شهریار
جناب آقای / سرکار خانم: خادمی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی ذهن آگاهی بر پیشگیری از عود مجدد مصرف مواد مخدر صورت گرفت.
روش: در یک مطالعه نیمه تجربی ۹۰ نفر از مردان سوء مصرف کننده مواد که طی یک هفته اخیر سم زادیی کرده بودند از میان کلیه افراد سم زدایی کرده در مراکز ترک اعتیاد شهر تهران انتخاب شدند و به صورت تصادفی در یکی از سه گروه مداخله ذهن آگاهی، مشاوره رفتاری کاهش آسیب ایدز و مصرف مواد، کنترل جایگزینی شدند. دو هفته بعد از اتمام مداخله و همچنین دو ماه بعد از پس آزمون، آزمون پیگیری به عمل آمد. تشخیص سوء مصرف مواد با استفاده از مصاحبه بالینی ساختار یافته برای اختلال های محور یک و همچنین آزمایش مرفین صورت گرفت. از آزمون دقیق فیشر برای تحلیل داده ها استفاده شد.
یافته ها: هر دو روش ذهن آگاهی و مشاوره رفتاری کاهش آسیب ایدز و مصرف مواد در جلوگیری از عود سوء مصرف مواد اثربخشی داشت. آموزش ذهن آگاهی و مشاوره رفتاری کاهش آسیب ایدز و مصرف مواد در جلوگیری از عود سوء مصرف مواد اثربخشی یکسانی داشتند. افراد با و بدون سابقه سوء مصرف مواد و همچنین مردان مجرد و متاهل تاثیرپذیری یکسانی از سوء مصرف مواد داشتند.
نتیجه گیری: آموزش ذهن آگاهی و مشاوره رفتاری کاهش آسیب ایدز و مصرف مواد از قابلیت های عملی خوبی برای مداخلات بالینی در جلوگیری از عود سوء مصرف مواد دارند.