مقاله اثربخشی دو روش آموزشی سنتی و الکترونیکی شیوه زندگی سالم در زمینه تغذیه افراد سالمند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۲ در مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران) از صفحه ۹ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: اثربخشی دو روش آموزشی سنتی و الکترونیکی شیوه زندگی سالم در زمینه تغذیه افراد سالمند
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش سنتی
مقاله آموزش الکترونیکی
مقاله اثربخشی
مقاله شیوه زندگی سالم
مقاله سالمندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابدی قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: نقیبی سیدابوالحسن
جناب آقای / سرکار خانم: علی زاده مهتاب
جناب آقای / سرکار خانم: فخرزاده حسین
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی راد مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: فرشیدی فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: سلامت سالمندان یکی از مسائل و مشکلات بهداشتی در اکثر جوامع است و مقابله با این مشکلات نیازمند سیاستگذاری و برنامه ریزی های دقیق و صحیح می باشد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه «اثربخشی دو روش آموزشی سنتی و الکترونیکی شیوه زندگی سالم در زمینه آموزش تغذیه به افراد سالمند صورت گرفته است.
روش ها: این پژوهش به روش نیمه تجربی همراه با پیش آزمون و پس آزمون بر روی سالمندان ۶۵ سال و بالاتر کانون بازنشستگان شهرستان ساری در سال ۱۳۹۰ انجام شد. در این بررسی تعداد ۶۰ نفر سالمند به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و در دو کلاس ۱۵ نفره مجزا برای خانم ها و آقایان (هر یک ۳۰ نفر) با استفاده از فیلم و دوکلاس مجزا ۱۵ نفره برای خانم ها و آقایان (۳۰ نفر) با استفاده از ابزار کتاب، آموزش های تغذیه ایی را دریافت کردند. سنجش آگاهی فراگیران در زمینه تغذیه با استفاده از پرسشنامه استاندارد مرکز بهداشت استان مازندران بوده است که میزان روایی و پایایی آن در این مطالعه سنجیده شد. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS، و با استفاده از شاخص های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) توصیف شدند جهت تجزیه و تحلیل از شاخص های آمار استنباطی (T مستقل و T وابسته) استفاده شد.
یافته ها: میانگین نمرات گروه آموزش دیده با فیلم در زمینه افزایش آگاهی ۱۸٫۵۷ و میانگین نمرات گروه آموزش دیده با کتاب ۱۶٫۹۰ و با درجه آزادی ۵۸ (۵٫۲۹۹=t) به دست آمد. برای سنجش میزان رضایت میانگین نمره گروه آموزش دیده به روش فیلم به میزان ۵۹ و میانگین نمره گروه آموزش دیده با استفاده از کتاب به میزان ۳۵٫۷۳ و با درجه آزادی ۵۸ (T=1.96) بدست آمد.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که آموزش به شیوه استفاده از فیلم آموزشی بر بالا رفتن میزان آگاهی های تغذیه ایی سالمندان موثرتر است و همچنین افراد سالمند از شیوه آموزش زندگی سالم با استفاده از فیلم آموزشی در مقایسه با شیوه سنتی رضایت بیشتری داشتند. از طرفی هزینه آموزش از طریق فیلم آموزشی به سالمندان در مقایسه با آموزش از طریق کتاب کمتر می باشد. لذا آموزش از طریق فیلم جهت ارتقاء سلامت سالمندان یک روش کارا و موثرتر پیشنهادی می باشد.