مقاله اثربخشی دوره آموزشی ترویجی بر آگاهی های زیست محیطی آبزی پروران گیلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در توسعه آبزی پروری (علوم زیستی) از صفحه ۷۵ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: اثربخشی دوره آموزشی ترویجی بر آگاهی های زیست محیطی آبزی پروران گیلان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گیلان
مقاله آبزی پروری
مقاله اثربخشی
مقاله ترویج
مقاله آگاهی زیست محیطی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسروررودسری مریم
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: خارا حسین
جناب آقای / سرکار خانم: جمال زادفلاح فرزین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این تحقیق بررسی اثربخشی دوره آموزشی ترویجی بر آگاهی های زیست محیطی آبزی پروران استان گیلان است. این تحقیق از نوع کاربردی و همچنین توصیفی همبستگی می باشد که به روش میدانی صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق را آن دسته از آبزی پروران استان گیلان تشکیل می دهند که در سال ۱۳۸۹ از سوی اداره کل شیلات استان به عنوان پرورش دهنده ماهیان گرمابی شناخته شده اند و شامل دو گروه آبزی پروران آموزش دیده (n=27) و آبزی پروران آموزش ندیده (n=27) می باشند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه بوده است که روایی آن با توجه به نظرات کارشناسان مربوطه مورد بازبینی قرارگرفت و پایایی آن با پیش آزمون تعداد ۱۵ پرسش نامه و تعیین ضریب آلفای کرونباخ a=0.76 تعیین گردید. نتایج تحقیق حاکی از رضایت بیش از ۷۰ درصد از پاسخگویان از دوره آموزشی است. همچنین نتایج مطالعه نشان دهنده اثرگذاری معنی دار برنامه های ترویجی بر آگاهی های زیست محیطی آبزی پروران می باشد. تفاوت معنی داری در میزان دانش و آگاهی زیست محیطی آبزی پروران بر اساس متغیرهای مستقل سن، سابقه فعالیت و سطح تحصیلات مشاهده نشده است.