مقاله اثربخشی درمان گروهی فراشناختی (MCT) بر علایم افسردگی معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون (MMT) شهر مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از صفحه ۱۶۷ تا ۱۷۵ منتشر شده است.
نام: اثربخشی درمان گروهی فراشناختی (MCT) بر علایم افسردگی معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون (MMT) شهر مشهد
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درمان فراشناختی
مقاله اختلال افسردگی
مقاله درمان نگهدارنده با متادون (MMT)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یعقوبی عسگرآباد اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: بساک نژاد سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابی زاده هنرمند مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: ضمیری نژاد سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: شیوع فراوان همبودی اختلال افسردگی و سوء مصرف مواد به خوبی مستند شده است. درمان فراشناختی که به منظور تاثیرگذاری بر سندرم شناختی-توجه ای و فرایندهای فراشناختی و دانش برانگیزاننده این سندرم و عمل کردن بر زیر سیستم های شناختی و فراشناختی طراحی شده است. هدف پژوهش حاضر، معرفی و بررسی اثربخشی درمان فراشناختی در کاهش علایم افسردگی معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون (MMT) است.
مواد و روش کار: این پژوهش کارآزمایی، با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه اجرا شد. در این مطالعه تجربی تعداد ۷۵ نفر از معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد شهر مشهد، به تعداد ۲۴ نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (۱۲ نفر) و گواه (۱۲ نفر) جایگزین شدند. پس از اجرای پیش آزمون که با استفاده از پرسشنامه فرم کوتاه افسردگی بک  (BDI-13)به عمل آمد، گروه آزمایش طی ۶ جلسه هفتگی، تحت درمان فراشناختی قرار گرفت. در حالیکه گروه گواه مداخله ای دریافت نکرد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های آزمون از نرم افزار ۱۶-SPSS و از روش آماری تحلیل کوواریانس یک متغیره (ANCOVA) استفاده گردید و سطح معناداری برای تایید فرضیه پژوهشP<0.05  در نظر گرفته شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که درمان فراشناختی در کاهش علایم افسردگی در مرحله پس آزمون در معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون گروه مداخله تاثیر معناداری دارد (P=0.001، F=184.8)
نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که درمان فراشناختی می تواند یک درمان کوتاه و موثر باشد. بدین ترتیب که افکار و احساسات بدون قضاوت و ارزیابی و با کمک تصویرسازی ذهنی انجام می گیرد، علاوه برآن ما را با مفهوم ذهن آگاهی رفتارهای سوء مصرف مشکل زا و افزایش آگاهی ما به نقش خاص فراشناخت و ذهن آگاهی در زنجیره رفتارهای سوء مصرف و اختلالات هیجانی منطبق می کند.