مقاله اثربخشی درمان گروهی فراشناختی در بهبود افسردگی، باورهای فراشناختی و پاسخ های نشخواری بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۲۱۶ تا ۲۲۷ منتشر شده است.
نام: اثربخشی درمان گروهی فراشناختی در بهبود افسردگی، باورهای فراشناختی و پاسخ های نشخواری بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درمان گروهی فراشناختی
مقاله افسردگی اساسی
مقاله باورهای فراشناختی
مقاله پاسخ های نشخواری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاره حسین
جناب آقای / سرکار خانم: دولت شاهی مهشید
جناب آقای / سرکار خانم: کاهانی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ارتباط فراشناخت ها با علایم افسردگی طی دهه های گذشته به اثبات رسیده است. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان گروهی فراشناختی (GMCT) بر افسردگی، باورهای فراشناختی و پاسخ های نشخواری بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی (MDD) انجام شد.
مواد و روش ها: این پژوهش از نوع آزمایشی طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمام بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی مراجعه کننده و ارجاع شده به کلینیک های روانشناسی رهیاب، آستان قدس و بیمارستان ابن سینا شهر مشهد سال ۱۳۹۲ بود. از بین این بیماران، ۲۴ نفر به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف و در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به یکی از دو گروه درمان فراشناختی و کنترل اختصاص یافتند. تمام بیماران گروه مداخله به مدت ۸ هفته مورد درمان قرار گرفتند و بیماران گروه کنترل درمانی دریافت نکردند. آزمودنی ها پرسش-نامه های افسردگی بک- ویرایش دوم (BDI-II)، فراشناخت-۳۰ سووالی(MCQ-30) و مقیاس پاسخ های نشخواری (RRS) را قبل از جلسه اول درمان و در پایان درمان تکمیل کردند. داده ها با محاسبه درصد بهبودی و آزمون تحلیل کواریانس چند متغیری (MANCOVA) تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد درمان تغییرات قابل توجهی در نمرات آزمودنی های گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل در علایم افسردگی، باورهای فراشناختی و پاسخ های نشخواری ایجاد کرد و موجب بهبودی در علایم همه بیماران شد (۰٫۰۰۱P<). میانگین درصد بهبودی گروه مداخله برای افسردگی ۰٫۳۵، برای پاسخ های نشخواری ۰٫۴۹ و بیشترین میانگین درصد بهبودی در خرده مقیاس های پرسش نامه فراشناخت-۳۰ مربوط به خرده-مقیاس باورهای فراشناختی مثبت (۰٫۴۹) و کم ترین میانگین مربوط به خرده مقیاس اطمینان شناختی (۰٫۱۳) بود.
نتیجه گیری: درمان گروهی فراشناختی در بهبود افسردگی، باورهای فراشناختی و پاسخ های نشخواری بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی موثر است.