مقاله اثربخشی درمان نوروفیدبک در کاهش شدت علایم اختلال افسردگی اساسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۸۶ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: اثربخشی درمان نوروفیدبک در کاهش شدت علایم اختلال افسردگی اساسی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوروفیدبک
مقاله امواج مغزی
مقاله اختلال افسردگی اساسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسکندری ذکریا
جناب آقای / سرکار خانم: طارمیان فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: نظری محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: بختیاری مریم
جناب آقای / سرکار خانم: ممتازی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی مظاهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی درمان نوروفیدبک واقعی در مقایسه با نوروفیدبک غیر واقعی (پلاسیبو) در کاهش شدت علایم افسردگی اساسی و تغییر امواج آلفا و بتا به سمت الگوی مطلوب در مبتلایان به اختلال افسردگی اساسی بود.
روش بررسی: در پژوهش حاضر با استفاده از طرح تک آزمودنی تجربی، ۶ بیمار مبتلا به اختلال افسردگی اساسی با تشخیص روانپزشک و تایید افسردگی اساسی توسط محقق با استفاده از مصاحبه بالینی ساختار یافته به صورت جایگزینی تصادفی در دو گروه نوروفیدبک واقعی و نوروفیدبک غیرواقعی (پلاسیبو) جای داده شدند. هر دو گروه به مدت ۲۰ جلسه هفته ای ۲ بار تحت مداخله قرار گرفته اند و همچنین دو گروه قبل، حین و بعد از اتمام مداخله با پرسشنامه افسردگی بک – ویرایش دوم، مقیاس افسردگی ارزیابی شدند. داده های تحقیق از طریق تحلیل میزان اثر، درصد بهبودی و نمودار ها مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها: داده های حاصل از میزان اثر، درصد بهبودی و بررسی نمودارهای دو گروه حاکی از آنند که نوروفیدبک واقعی در مقایسه با نوروفیدبک غیر واقعی در تنظیم امواج مغزی و کاهش شدت علایم افسردگی افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی موثرتر بود و تفاوت معنی داری از نظر بالینی در دو گروه مشاهده گردید. میزان اثر در آلفای راست در گروه آزمایش و کنترل به ترتیب ۲٫۲۱، ۰٫۴۸ میزان اثر در بتای چپ در گروه آزمایش و کنترل به ترتیب ۲ و ۰٫۵۱ به دست آمد. میزان بهبودی در گروه آزمایش ۴۸ درصد و در گروه کنترل ۲۳ درصد بهبودی مشاهده گردید.
نتیجه گیری: اثربخشی نوروفیدبک واقعی ناشی از تغییرات پلاسیبو (نوروفیدبک غیر واقعی) نبوده، می تواند به عنوان یک درمان مکمل برای اختلال افسردگی اساسی به کار برده شود.