مقاله اثربخشی درمان فراشناختی در کاهش باورهای مربوط به درآمیختگی افکار افراد مبتلا به نوع شستشوی اختلال وسواسی- اجباری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۱۰۵۴ تا ۱۰۶۸ منتشر شده است.
نام: اثربخشی درمان فراشناختی در کاهش باورهای مربوط به درآمیختگی افکار افراد مبتلا به نوع شستشوی اختلال وسواسی- اجباری
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال وسواسی
مقاله اجباری
مقاله باورهای درآمیختگی افکار
مقاله درمان فراشناختی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهمندمهر زهره
جناب آقای / سرکار خانم: محمودعلیلو مجید
جناب آقای / سرکار خانم: پورشریفی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اختلال وسواسی اجباری (OCD) یک اختلال روانی ناتوان کننده است و تاثیر زیادی بر کیفیت زندگی می گذارد. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان فراشناختی در کاهش باورهای مربوط به درآمیختگی افکار افراد مبتلا به نوع شستشوی اختلال وسواسی اجباری انجام شد.
روش بررسی: پژوهش حاضر در چارچوب یک مطالعه آزمایشی تک موردی همراه با طرح خطوط پایه چندگانه پلکانی مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه این پژوهش شامل سه نفر از افراد دارای اختلال وسواسی اجباری (نوع شستشو) می باشد که در بهار سال ۱۳۹۲ به مراکز مشاوره خصوصی شهر همدان مراجعه کردند و به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. سپس تحت ۱۰ جلسه درمان فراشناختی قرار گرفتند و پرسشنامه درآمیختگی افکار برای تعیین خط پایه در مرحله اول استفاده شد و در جلسات ۲، ۴، ۶، ۸ و همچنین در پایان درمان نیز این پرسشنامه تکمیل شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل نموداری و تعیین درصد بهبودی استفاده گردید. همچنین داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه ۱۸ و با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و t همبسته تحلیل شدند.
نتایج: پیشرفت های بالینی و آماری معنی داری در بهبود باورهای درآمیختگی افکار بعد از درمان به دست آمد. در ۳ ماه پیگیری، پیشرفت های به دست آمده در طول درمان حفظ شد که درمان امیدوار کننده به نظر می رسد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، حمایتی از تاثیر درمان فراشناختی در کاهش باورهای درآمیختگی افکار افراد مبتلا به نوع شستشوی اختلال وسواسی اجباری فراهم شد.