مقاله اثربخشی درمان فراشناختی بر عقاید وسوسه انگیز و باورهای مرتبط با مواد در بیماران وابسته به مواد صنعتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در اعتیاد پژوهی از صفحه ۱۴۷ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: اثربخشی درمان فراشناختی بر عقاید وسوسه انگیز و باورهای مرتبط با مواد در بیماران وابسته به مواد صنعتی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درمان فراشناخت
مقاله عقاید وسوسه انگیز
مقاله باورهای مرتبط با مواد
مقاله وابستگی به مواد صنعتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سترگ صحرا
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: رییسی زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان فراشناخت بر عقاید وسوسه انگیز و باورهای مرتبط با مواد در بیماران وابسته به مواد صنعتی بود.
روش: پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری دو ماهه همراه با گروه آزمایش و گواه بود. جامعه آماری عبارت بود از تمامی افراد وابسته به مواد صنعتی که به مراکز درمانی ترک اعتیاد در سطح شهر اصفهان مراجعه کرده بودند. از جامعه آماری ۳۰ نفر به روش نمونه گیری در دسترس از سه مرکز انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (۱۵ نفر وابسته به کراک هرویین و ۱۵ نفر وابسته به شیشه) و یک گروه گواه (۱۵ نفر) قرار گرفتند. گروه های آزمایش ۸ جلسه درمان گروهی فراشناخت دریافت کردند.
یافته ها: نتایج نشان داد که درمان فراشناختی در اصلاح عقاید وسوسه انگیز و باورهای مرتبط با مواد در هر دو گروه وابسته به مواد کراک هرویین و شیشه تاثیر معناداری داشته است. همچنین، اثربخشی این درمان در پیگیری دو ماهه از ثبات برخوردار بود.
نتیجه گیری: فراشناخت متغیری میانجی و مهم در پیشگیری، کنترل و درمان وابستگی به مواد صنعتی نوین است.