مقاله اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش شدت علایم افسردگی و شیدایی بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در اندیشه و رفتار (روانشناسی کاربردی) از صفحه ۱۷ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش شدت علایم افسردگی و شیدایی بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال دوقطبی
مقاله درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی
مقاله افسردگی
مقاله علایم شیدایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالبی زاده مقداد
جناب آقای / سرکار خانم: شاهمیر المیرا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری فرد سلیمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اختلال دوقطبی، اختلالی مزمن و عود کننده ای است که مداخلات مختلفی برای درمان آن معرفی شده است. درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی، تکنیک های مراقبه ای را با برخی از جنبه های درمان شناختی ترکیب کرده و برای درمان این اختلال، پیشنهاد شده است. هدف پژوهش حاضر اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش شدت علایم افسردگی و شیدایی در بیماران مبتلا بود. بدین منظور، طی یک پژوهش نیمه تجربی با گمارش تصادفی و پیش آزمون- پس آزمون ۱۹ بیمار مبتلا به اختلال دوقطبی که در مرحله بهبود نسبی به سر می بردند در دو گروه آزمایش ((n=9 و گواه (n=10) کاربندی شدند و شرکت کنندگان گروه آزمایش، طی ۸ جلسه، درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی را دریافت کردند. آزمودنیها، قبل و بعد از اتمام پژوهش از نظر نشانه های افسردگی و شیدایی مورد ارزیابی قرار گرفتند. تحلیل کوواریانس داده ها نشان داد که روش درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی، موجب کاهش شدت علایم افسردگی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه شد اما چنین کاهشی در شدت علایم شیدایی مشاهده نشد. اگرچه این یافته ها مقدماتی است با این وجود پیشنهاد می شود که از درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی می توان به عنوان گزینه مناسبی برای درمان اختلال دوقطبی، به خصوص درمان علایم افسردگی آن استفاده شود.