مقاله اثربخشی درمان شناختی رفتاری (CBT) بر سبک و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به هیپرتانسیون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۵۸۳ تا ۵۹۲ منتشر شده است.
نام: اثربخشی درمان شناختی رفتاری (CBT) بر سبک و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به هیپرتانسیون
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درمان شناختی
مقاله رفتاری
مقاله سبک زندگی
مقاله کیفیت زندگی
مقاله فشار خون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عیسی زادگان علی
جناب آقای / سرکار خانم: شیخی سیامک
جناب آقای / سرکار خانم: حافظ نیا محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه و هدف: فشار خون یکی از عوامل موثر بر سبک زندگی و کیفیت زندگی و سومین علت مرگ و میر در دنیاست. لذا مطالعه حاضر با اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری بر روی بیماران مبتلا به فشار خون در جهت ارتقاء سبک زندگی و کیفیت زندگی انجام گرفته است.
مواد و روش: این پژوهش به روش نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری دو ماهه با گروه شاهد انجام شده است. نمونه شامل ۳۰ مرد مبتلا به فشار خون بود که به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند و در دو گروه آزمایشی (۱۵ نفر) و کنترل (۱۵ نفر) قرار داده شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت-فرم کوتاه (۳۶-SF) و پرسش نامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت HPLPII استفاده شد. هر دو گروه تحت دارو درمانی بودند اما گروه آزمایش علاوه بر دارو درمانی ۸ جلسه درمان شناختی- رفتاری را دریافت کرد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کواریانس (آنکوا) استفاده شد.
نتایج: نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه مداخله و شاهد تفاوت معنی داری وجود دارد. بدین معنی که درمان شناختی- رفتاری موجب تغییر در نمره سبک زندگی و کیفیت زندگی بیماران در گروه مداخله نسبت به گروه شاهد شده است. میانگین نمرات سبک زندگی و کیفیت زندگی در گروه آزمایش نسبت به گروه شاهد افزایش پیدا کرده بود (۰٫۰۱>p).
نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر مشخص می کند که درمان شناختی-رفتاری می تواند به همراه درمان دارویی در سبک زندگی و کیفیت زندگی اثرگذار باشد.