مقاله اثربخشی درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر خانواده در کاهش وزن کودکان مبتلا به چاقی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۳ در مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران از صفحه ۲۵۴ تا ۲۶۱ منتشر شده است.
نام: اثربخشی درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر خانواده در کاهش وزن کودکان مبتلا به چاقی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درمان شناختی رفتاری
مقاله کاهش وزن
مقاله چاقی
مقاله کودکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بیات عصمت
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمیان بوگر اسحق
جناب آقای / سرکار خانم: طالع پسند سیاوش
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی چایجان پارسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: افزایش شیوع چاقی در کودکان به راهبردهای درمانی موثر برای مقابله با این مشکل نیاز دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر خانواده در کاهش وزن کودکان مبتلا به چاقی بود. مواد و روش ها: یک کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی با سنجش در پیش آزمون، پس آزمون و پی گیری با گروه کنترل انجام گرفت. تعداد ۳۰ نفر کودک مبتلا به چاقی با نمایه توده بدن بالاتر از صدک ۹۵ برای سن و جنس از میان کودکان مراجعه کننده به بیمارستان امیرکبیر و درمانگاه مرسلی در شهر اراک به صورت در دسترس انتخاب و با انتساب تصادفی در دو گروه آزمایش (۱۵=تعداد؛ تحت درمان شناختی رفتاری مبتنی بر خانواده طی ۶ جلسه گروهی یک بار در هفته) و کنترل (۱۵=تعداد) تقسیم شدند. وزن کشی بیماران در آغاز هر جلسه انجام و نمایه توده بدن برای تمام شرکت کنندگان در هر سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پی گیری اندازه گیری گردید. یافته ها: نتایج تحلیل واریانس با اندازه های تکراری نشان داد مداخله حاضر بر کاهش نمایه توده بدن اثربخش بوده است. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش حاضر، برنامه درمان شناختی رفتاری مبتنی برخانواده روش موثری در درمان چاقی کودکان می باشد. این یافته دارای دستاوردهای کاربردی برای مسیرهای پژوهشی در آینده و نیز کاربرد بالینی در این زمینه است.