مقاله اثربخشی درمان شناختی – رفتاری بر درمان افسردگی پس از زایمان و سه عامل پویشی تعارضات وابستگی، خشم و مادری در مادران افسرده پس از زایمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم خرداد ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۸ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: اثربخشی درمان شناختی – رفتاری بر درمان افسردگی پس از زایمان و سه عامل پویشی تعارضات وابستگی، خشم و مادری در مادران افسرده پس از زایمان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگی پس از زایمان
مقاله تعارضات
مقاله درمان شناختی – رفتاری
مقاله وابستگی
مقاله خشم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی کانی گلزار ارسلان
جناب آقای / سرکار خانم: قلی زاده زلیخا
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: کیانی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: شمس علی زاده نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرنژاد سحر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: افسردگی پس از زایمان، شیوع بالایی از اختلالات روانی را در بین مادران به خود اختصاص داده است، اما در مورد درمان آن، تلاش های اندکی با رویکردهای شناختی – رفتاری انجام گرفته است. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان شناختی – رفتاری بر درمان افسردگی پس از زایمان و بررسی سه عامل پویشی تعارضات وابستگی، خشم و مادری در مادران افسرده پس از زایمان انجام شد.
روش کار: این مطالعه نیمه آزمایشی بالینی در سال ۱۳۹۱ بر روی مادران تازه زایمان کرده در شهرستان سنندج انجام شد. پس از غربالگری ۳۶۱ مادر زایمان کرده در دو هفته بعد از زایمان، با استفاده از مقیاس افسردگی بک – ویرایش دوم، مقیاس ادینبرگ، مصاحبه بالینی ساختار یافته و تشخیص بالینی روان پزشکی، به طور تصادفی در دو گروه مداخله (۳۲ نفر) و شاهد (۳۲ نفر) قرار گرفتند. در جریان درمان نیز جهت بررسی اثربخشی درمان شناختی – رفتاری از مقیاس نگرش های ناکارآمد و تحریف های شناختی و جهت ارزیابی رابطه مادر و کودک برای بررسی تغییر در تعارضات خشم، مادری و وابستگی، از مقیاس فرافکن استفاده شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از شاخص های آمار توصیفی، تحلیل کواریانس و تحلیل مبتنی بر اندازه گیری های مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نمرات گروه مداخله در مقایسه با گروه شاهد در مقیاس افسردگی بک (p<0.001) و نیز در پرسشنامه ادینبرگ (p<0.001) هم در پس آزمون و هم در مرحله پیگیری تغییر معنی داری داشت. در خصوص تعارضات وابستگی، خشم و مادری، به وسیله درمان شناختی – رفتاری فقط در تعارضات مادری، کاهش معناداری مشاهده شد (p<0.005).
نتیجه گیری: افسردگی پس از زایمان تحت تاثیر درمان شناختی – رفتاری، در قالب طرح آزمایشی اخیر و با استفاده از دو مقیاس شناخته شده بک و ادینبرگ، بهبود می یابد. با این حال، اثر خود را فقط برای یکی از سه مقیاس تعارض، یعنی تعارض مادری معنی دار نشان می دهد.