مقاله اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر بهزیستی ذهنی بیماران قلبی عروقی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) از صفحه ۱۴۷ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر بهزیستی ذهنی بیماران قلبی عروقی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درمان شناختی رفتاری
مقاله بهزیستی ذهنی
مقاله بیماران قلبی عروقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی سارا
جناب آقای / سرکار خانم: کاکابرایی کیوان
جناب آقای / سرکار خانم: یزدان بخش کامران
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: بیماری های قلبی عروقی جزو بیماری های مزمن است. این نوع بیماری ها به خاطر ماهیتی که دارند باعث کاهش سلامت روان در بیماران می شوند. بهزیستی ذهنی یکی از مولفه های اصلی کیفیت زندگی به شمار می رود و وجود آن برای داشتن یک زندگی شاد و سلامت روانی ضروری است. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر بهزیستی ذهنی بیماران قلبی عروقی انجام شد.
روش ها: از بین کلیه بیماران مبتلا به بیماری های قلبی عروقی، که در اردیبهشت و خردادماه ۱۳۹۲ در بیمارستان تخصصی قلب امام علی (ع) کرمانشاه بستری بودند، ۲۳ نفر با روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. مداخله شامل ۱۰ جلسه هفتگی (جلسات ۱٫۵ ساعته) درمان شناختی رفتاری برای گروه آزمایش بود؛ درحالی که گروه کنترل فقط مراقبت های معمول پژشکی دریافت کردند. برای جمع آوری داده ها از ابزارهای رضایت از زندگی (دینر، ۱۹۸۵) و برنامه عاطفه مثبت و منفی (واتسون، ۱۹۸۸) استفاده گردید. یافته ها توسط آزمون آماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نمره رضایت از زندگی و عاطفه مثبت در گروه آزمایش به طور معناداری (P<0.05) افزایش یافت. همچنین کاهش معنادار نمره عاطفه منفی در همین گروه مشاهده شد (P<0.05).
نتیجه گیری: درمان شناختی رفتاری باعث افزایش بهزیستی ذهنی در بیماران قلبی عروقی می شود.