مقاله اثربخشی درمان شناختی-تحلیلی بر سلامت روان بیماران مبتلا به اختلال وسواسی-اجباری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در روان شناسی بالینی از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: اثربخشی درمان شناختی-تحلیلی بر سلامت روان بیماران مبتلا به اختلال وسواسی-اجباری
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال وسواسی-اجباری
مقاله سلامت روان
مقاله درمان شناختی-تحلیلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی آزیتا
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمیان بوگر اسحاق
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی علی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اختلال وسواسی-اجباری دارای سیری مزمن است که با تداوم و افزایش علائم، ابعاد مختلف سلامت روان را کاهش می دهد. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی-تحلیلی بر سلامت روان بیماران مبتلا به اختلال وسواسی-اجباری اجرا شد.
روش: در یک طرح پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون همراه با پیگیری با استفاده از دو گروه آزمایش و کنترل، از میان بیماران مراجعه کننده به مرکز درمان و توانبخشی روان سبز، ۲۰ بیمار مبتلا به اختلال وسواسی-اجباری به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل گماشته شدند. در ابتدا، همه شرکت کنندگان پرسشنامه جمعیت شناختی را تکمیل و توسط مصاحبه بالینی ساختاریافته مورد مصاحبه قرار گرفتند. سپس، در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری توسط پرسشنامه سلامت روان مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه آزمایش طی ۱۶ جلسه هفتگی تحت درمان شناختی-تحلیلی قرار گرفتند. داده ها به کمک تحلیل واریانس آمیخته تحلیل گردید.
یافته ها: بعد از اجرای درمان شناختی-تحلیلی، بین گروه آزمایش و کنترل در بهبود سلامت روان و زیر مقیاس های آن در مراحل پس آزمون و پیگیری تفاوت آماری معناداری وجود داشت.
نتیجه گیری: درمان شناختی-تحلیلی به شیوه گروهی راهبرد موثری برای بهبود سلامت روان مبتلایان به اختلال وسواسی-اجباری است. این یافته ها دارای دستاوردهای کاربردی برای مسیرهای پژوهش در آینده و نیز کار بالینی در این اختلال است.