مقاله اثربخشی درمان تعامل والد کودک بر کاهش نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در روان شناسی بالینی از صفحه ۵۹ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: اثربخشی درمان تعامل والد کودک بر کاهش نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درمان تعامل والد-کودک
مقاله اختلال نافرمانی مقابله ای
مقاله کودکان پیش دبستانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: نشاط دوست حمیدطاهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر درمان مبتنی بر تعامل والد-کودک روی مادران بر میزان کاهش علائم نافرمانی مقابله ای در کودکان پیش دبستانی بود.
روش: جامعه آماری شامل همه کودکان سنین ۴ تا ۷ ساله تحت آموزش در مهد کودک های خصوصی زیر نظر سازمان بهزیستی مشهد بود. آزمودنی ها شامل ۳۰ کودک دارای اختلال نافرمانی مقابله ای و مادران آنها بودند که به شیوه نمونه گیری در دسترس و با استفاده از پرسشنامه علائم مرضی کودک انتخاب شدند. آزمودنی ها به طور تصادفی در دو گروه (۱۵ نفر گروه آزمایش و ۱۵ نفر گروه مقایسه) جایگزین شدند. مادران گروه آزمایش در ۷ جلسه درمان مبتنی بر تعامل والد-کودک شرکت نموده و سپس از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد.
یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که درمان تعامل والد-کودک، در شدت علائم نافرمانی مقابله ای در گروه آزمایش از نظر آماری کاهش معناداری پدید آورده است.
نتیجه گیری: درمان مبتنی بر تعامل والد-کودک روی مادران، می تواند علائم نافرمانی مقابله ای کودک را کاهش دهد.