مقاله اثربخشی درمانگری شناختی رفتاری بر سه عامل پویشی تعارض های وابستگی، خشم و مادری در مادران افسرده پس از زایمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در روان شناسی کاربردی از صفحه ۴۱ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: اثربخشی درمانگری شناختی رفتاری بر سه عامل پویشی تعارض های وابستگی، خشم و مادری در مادران افسرده پس از زایمان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعارض های خشم
مقاله درمانگری شناختی رفتاری
مقاله مادری
مقاله وابستگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی کانی گلزار ارسلان
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرنژاد سحر
جناب آقای / سرکار خانم: قلی زاده زلیخا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف مطالعه تعیین میزان اثربخشی درمانگری شناختی رفتاری بر سه عامل پویشی تعارض های وابستگی، خشم و مادری در افسردگی پس از زایمان بود.
روش: روش پژوهش شبه تجربی و جامعه آماری شامل ۷۶۸ مادری بود که در طول یک فصل زایمان کرده بودند و تحت پوشش مراکز بهداشتی- درمانی شهرستان سنندج قرار داشتند که با روش نمونه گیری تصادفی، ۶۴ نفر ار آن ها در دو گروه موازی ۳۲ نفری آزمایش و گواه جایگزین شدند و به پرسشنامه های افسردگی بک (بک، استیر و براون، ۱۹۹۶) و افسردگی پس از زایمان ادینبرگ (کوکس، هالند و ساگوفسکی، ۱۹۸۷) و مصاحبه ساختار یافته اختلالات بالینی محور یک (فرست، اسپیتزر، گی بن و ویلیامز، ۲۰۰۲) پاسخ دادند.
یافته ها: نتایج نشان داد تغییرات در نمره های گروه آزمایش و گواه و حفظ این تغییرات در مرحله پیگیری، ۶ ماه بعد از درمان شناختی رفتاری در متغیر تعارض های مادری معنادار و برای تعارض های خشم و وابستگی معنادار نیست.
نتیجه گیری: هیجان های خشم و وابستگی تنها با نشانه گرفتن افکار خودکار منفی تغییری نمی کنند و ثبات در هیجانی های بنیادین خشم و وابستگی با طول درمان ممکن است بیشتر حاصل شود. نتایج حاصل از این مطالعه می تواند برای مراکز بهداشتی-درمانی در درمان افسردگی پس از زایمان قابل استفاده باشد.