مقاله اثربخشی توانمندسازی مراقبین بر خودباوری خانواده مصدومین شیمیایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در طب جانباز از صفحه ۱۸ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: اثربخشی توانمندسازی مراقبین بر خودباوری خانواده مصدومین شیمیایی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توانمندسازی
مقاله مراقبین خانوادگی
مقاله خودباوری
مقاله دانش
مقاله نگرش
مقاله مصدومین شیمیایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بیت سعید خالد
جناب آقای / سرکار خانم: پرنده اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: الحانی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: سالاری محمدمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با توجه به تاثیر بیماری های مزمن بر خانواده، به منظور ارائه مراقبت مناسب و درک صحیح از بیماری، توانمندسازی مراقبین بیمار امری ضروری است. این پژوهش به منظور بررسی اثربخشی تاثیر مداخله مبتنی بر توانمندسازی بر خودباوری مراقبین خانوادگی مصدومین شیمیایی انجام گردید.
مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه شبه تجربی تک گروهی قبل و بعد است. نمونه ها شامل ۴۰ نفر از اعضای خانواده مصدومین شیمیایی ساکن شهر تهران و حومه اطراف که به صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل چهار پرسشنامه (اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه خودباوری آیزینگ و پرسشنامه محقق ساخته جهت تعیین میزان دانش و نگرش) بوده که روایی و پایایی پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفته است. برنامه مداخله مبتنی بر توانمندسازی طی ۵ جلسه برای افراد مورد مطالعه انجام شد. به منظور تعیین اثربخشی مداخله میزان دانش، نگرش و خودباوری مراقبین مصدومین شیمیایی قبل و یک ماه بعد از مداخله اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش (۲۰) و با استفاده از آزمون آماری استباطی تی زوجی در سطح معنی داری (۰٫۰۵) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که میانگین نمرات دانش، نگرش و خودباوری مراقبین نسبت به قبل از مداخله افزایش یافته بطوریکه آزمون آماری تفاوت معنی داری را نشان داد (p<0.0001).
بحث: نظر به اثربخشی اجرای مداخله مبتنی بر توانمندسازی مراقبین خانوادگی، پیشنهاد می شود که به منظور کاهش عوارض ناشی از سلاح های شیمیایی و ارائه مراقبت مطلوب، توانمندسازی مراقبین این عزیزان مورد توجه قرار گیرد.