مقاله اثربخشی تمرین رایانه ای شناختی بر عملکرد حافظه فعال کودکان نارساخوان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در (شنوایی شناسی) auditory and vesitibular research از صفحه ۴۶ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: اثربخشی تمرین رایانه ای شناختی بر عملکرد حافظه فعال کودکان نارساخوان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرین شناختی
مقاله حافظه فعال
مقاله اختلال یادگیری
مقاله نارساخوانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شکوهی‌ یکتا محسن
جناب آقای / سرکار خانم: لطفی صلاح الدین
جناب آقای / سرکار خانم: رستمی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ارجمندنیا علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدیگانه نگین
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: یکی از مشکلات دانش آموزان نارساخوان ضعف آنها در پردازش شنیداری، دیداری و حافظه فعال آواشناختی و دیداری ـ فضایی است. از این رو هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه تمرین رایانه ای شناختی بر عملکرد حافظه فعال دانش آموزان نارساخوان بود.
روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع مداخله ای و تجربی با دو گروه ناهمسان همراه پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه شاهد بود. نمونه گیری در دسترس شامل ۲۵ دانش آموز نارساخوان دبستانی ۱۲-۷ سال که به صورت تصادفی در دو گروه ۱۵ نفری مورد، دریافت کننده ۳۰ جلسه تمرین های ناوابسته به زبان برنامه مداخله BrainWare Safari و ۱۰ نفری شاهد قرار گرفتند. مجموعه آزمون های حافظه فعال کودکان و آزمون خواندن و نارساخوانی (نما) برای هر دو گروه در پیش آزمون ـ پس آزمون اجرا شد. روش تحلیل کواریانس چندمتغیری، تک متغیری و بررسی اندازه اثر در تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها: نتایج بیانگر تفاوت گروه ها در حافظه فعال دیداری ـ فضایی بود(p<0.001) . همچنین تفاوت گروه ها در دو خرده آزمون یادآوری مستقیم مکعب ها و یادآوری معکوس مکعب ها معنی دار بود(p<0.01)  و در حافظه مازها این تفاوت معنی دار نبود.(p>0.01)   نتایج آزمون خواندن و نارساخوانی نشان داد که تفاوت معنی داری در هیچ یک از خرده آزمون ها وجود ندارد (p>0.05)، اما نتایج بررسی اندازه اثر آنها بیانگر تاثیرات مداخله در شش مورد از خرده آزمون ها بود.
نتیجه گیری: برنامه تمرین رایانه ای شناختی BrainWare Safari، موجب بهبودی عملکرد حافظه فعال دیداری ـ فضایی دانش آموزان نارساخوان می شود و همچنین این برنامه بر برخی ویژگی های عملکرد خواندن تاثیر می گذارد.