مقاله اثربخشی تحریک مکرر مغناطیسی از روی جمجمه (rTMS) بر کاهش شدت علائم و نشانه های شناختی، جسمانی و بدبینی – احساس بی ارزشی افسردگی در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی عودکننده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از صفحه ۱۷۵ تا ۱۸۶ منتشر شده است.
نام: اثربخشی تحریک مکرر مغناطیسی از روی جمجمه (rTMS) بر کاهش شدت علائم و نشانه های شناختی، جسمانی و بدبینی – احساس بی ارزشی افسردگی در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی عودکننده
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحریک مغناطیسی
مقاله شناختی
مقاله جسمانی
مقاله بدبینی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیرمرادی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دولتشاهی بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: رستمی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدخانی پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: دادخواه اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: این پژوهش با هدف تاثیر تحریک مکرر مغناطیسی مغز (rTMS) در کاهش علائم و نشانگان افسردگی مثل علائم شناختی، جسمانی و بدبینی – احساس بی ارزشی در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی عودکننده انجام گرفت.
روش کار: در چهارچوب روش شبه تجربی در قالب یک طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل، ۳۲ بیمار افسرده بر مبنای ملاک های DSM-IV و بر اساس مصاحبه بالینی SCID، آزمون افسردگی بک و آزمون همیلتون به طور تصادفی در دو گروه جایگزین شدند. گروه آزمایش ۲۰ جلسه rTMS، دوازده جلسه روان درمانی و دارودرمانی و گروه کنترل فقط تحت روان درمانی و دارو قرار گرفت. پس از پایان مداخله از هر دو گروه آزمون های ۳ گانه فوق تکرار شد، تا تاثیر متغیر وابسته (افسردگی) مشخص شود. داده ها با استفاده از آزمون خی دو – کوواریانس – آزمون T و تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: مقایسه پیش تست و پست تست دو گروه نشان داد اثربخشی با rTMS موجب کاهش در علائم و نشانه های شناختی، جسمانی و احساس بدبینی – بی ارزشی افسردگی عودکننده در نمونه ها می شود. اما میزان کاهش نشانه شناختی بیشتر از دو نشانه دیگر می باشد.
نتیجه گیری:
rTMS در درمان علائم سه گانه مبتلایان به افسردگی عودکننده موثراست.