مقاله اثربخشی برنامه گروهی فرزندپروری مثبت بر کاهش استرس والدگری مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی از صفحه ۶۹ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: اثربخشی برنامه گروهی فرزندپروری مثبت بر کاهش استرس والدگری مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه گروهی فرزندپروری مثبت
مقاله استرس والدگری
مقاله اختلال اوتیسم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صابری جواد
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی پور منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: قمرانی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: یارمحمدیان احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی «برنامه گروهی فرزندپروری مثبت» بر میزان استرس والدگری مادران کودکان ۶۱۲ ساله مبتلا به اختلال اوتیسم در سال ۱۳۹۱ بود. طرح پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه مادران کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم در شهر اصفهان بود که از میان آنان ۳۰ نفر به صورت تصادفی انتخاب و در ۲ گروه ۱۵ نفری آزمایش و گواه قرار داده شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه شاخص تنیدگی والدین (آبیدین، ۱۹۹۰) بود. ابتدا پیش آزمون در دو گروه اجرا شد، سپس گروه آزمایش به مدت ۸ جلسه تحت آموزش برنامه گروهی فرزندپروری مثبت بر مبنای الگوی ساندرز قرار گرفت. این جلسات به صورت گروهی و هفتگی برگزار شد. در پایان، هر دو گروه مورد سنجش پس آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که برنامه آموزش گروهی فرزندپروری مثبت موجب کاهش معنادار استرس والدگری در قلمرو والدین (p<0.05) و قلمرو کودک (p<0.05) شده است و بین گروه آزمایش و گواه در کاهش استرس والدگری تفاوت معناداری وجود دارد (p<0.05) میانگین استرس در گروه آزمایش از میانگین گروه کنترل کمتر بود. همچنین، میانگین شایستگی یا تبحر در گروه آزمایش از میانگین گروه کنترل بیشتر بود. در نتیجه اثربخشی آموزش برنامه گروهی فرزندپروری مثبت بر کاهش استرس والدین مبتلا به اختلال اوتیسم مورد تایید قرار گرفت.