مقاله اثربخشی برنامه فراشناخت پانورا و فیلیپو بر خودپنداره کودکان با اختلال یادگیری ریاضی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در ناتوانی های یادگیری از صفحه ۶۳ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: اثربخشی برنامه فراشناخت پانورا و فیلیپو بر خودپنداره کودکان با اختلال یادگیری ریاضی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه فراشناخت پانورا و فیلیپو
مقاله خود پنداره
مقاله اختلال یادگیری ریاضی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسیان راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: عابدی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: نصرآزادانی سحر
جناب آقای / سرکار خانم: سیفی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی برنامه فراشناخت پانورا و فیلیپو بر خودپنداره ی کودکان با اختلال یادگیری ریاضی است. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان پایه  چهارم دبستان در شهر اصفهان هستند که با روش نمونه گیری در دسترس از میان دانش آموزان مراجعه کننده به کلینیک اختلال یادگیری انتخاب شدند. روش پژوهش، روش مورد منفرد با طرح A-B است. در این روش پژوهشی بعد از موقعیت خط پایه، مداخله آغاز شد و طی ۱۲ جلسه مداخله  انفرادی، برنامه فراشناخت پانورا و فیلیپو به آزمودنی ها ارائه گردید و سه آزمودنی طی چهار جلسه پی در پی مورد پی گیری قرار گرفتند.
یافته های این پژوهش نشان داد که طی تحلیل دیداری نمودار داده ها بر اساس شاخص های آمار توصیفی و تحلیل دیداری، مداخله مورد نظر برای هر۳ آزمودنی اثر بخش بوده است (با PND 92%برای آزمودنی الف و ب و ۱۰۰% برای آزمودنی ج). نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش برنامه فراشناخت پانورا و فیلیپو بر خود پندارهی کودکان با اختلال یادگیری ریاضی موثر میباشد.