مقاله اثربخشی برنامه غنی سازی و ارتقای زندگی (LEAP) بر انگیزش پیشرفت دختران دبیرستانی دارای پدر معتاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۸۱ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: اثربخشی برنامه غنی سازی و ارتقای زندگی (LEAP) بر انگیزش پیشرفت دختران دبیرستانی دارای پدر معتاد
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه غنی سازی و ارتقای زندگی
مقاله انگیزش پیشرفت
مقاله اعتیاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناظر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: دره کردی علی
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی نژاد غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مختاری محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صیادی احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی برنامه غنی سازی و ارتقای زندگی، بر انگیزش پیشرفت دختران دارای والد معتاد بود. مطالعه از نوع آزمایشی و انتخاب حجم نمونه به شکل تصادفی و به تعداد ۵۴ نفر از ۳۴۲ نفر جامعه مورد پژوهش بود که شامل دختران دبیرستانی دارای پدر معتاد به مواد مخدر می باشد که والد آنها جهت ترک اعتیاد، به یکی از مراکز ترک اعتیاد شهر رفسنجان مراجعه کردند. آزمودنیها، پرسشنامه انگیزش پیشرفت (ACTM) را در مرحله پیش آزمون تکمیل و پس از آن به روش تصادفی ساده به دو گروه ۲۷ نفره تقسیم شدند. ۶ جلسه هفتگی ۱٫۵ ساعته برنامه آموزشی مبتنی بر برنامه غنی سازی و ارتقای زندگی یا بازسازی انگیزشی بر روی گروه آزمایش انجام و یک هفته پس از اتمام دوره، پس آزمون از هر دو گروه به عمل آمد. داده ها با آزمونهای آماری تحلیل کواریانس و t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بررسی و مقایسه نتایج در وهله اول نشانگر تفاوت معنادار در نمره انگیزش پیشرفت، در گروههای دارای پدر معتاد و غیر معتاد بود. همچنین میانگین نمره گروه آزمایش در پس آزمون نسبت به پیش آزمون افزایش داشت. تحلیل نتایج نشان داد برنامه غنی سازی و ارتقای زندگی بر افزایش انگیزش پیشرفت آزمودنیها موثر بود. بررسی اختلالات و مسائل روان شناختی خانواده های درگیر با افراد معتاد بویژه دختران که مادران آینده اند از جمله امور بسیار مهم می باشد که کمتر بدان پرداخته می شود.